Chủ đề: programming

Có 7,217 bài viết

How to use sqlite3 in php?
How to use sqlite3 in php?

PHP provides two SQLite extensions by default since version 5.0. The latest SQLite extension is known as sqlite3 extension that is included in PHP 5.3+.The sqlite3 extension provides an interface for ...

Hướng dẫn python fastest 2d interpolation
Hướng dẫn python fastest 2d interpolation

Given a large (~10 million) number of irregularly spaced points in two dimensions, where each point has some intensity (weight) associated with it, what existing python implementations are there ...

Hướng dẫn count histogram python
Hướng dẫn count histogram python

Thật khó tưởng tượng rằng bạn mở một tờ báo hoặc tạp chí mà không thấy một số biểu đồ cho bạn biết về số người hút thuốc trong các nhóm tuổi ...

What does a single backslash do in python?
What does a single backslash do in python?

A backslash at the end of a line tells Python to extend the current logical line over across to the next physical line. See the Line Structure section of the Python reference documentation:2.1.5. ...

Hướng dẫn python f-string escape curly
Hướng dẫn python f-string escape curly

If you have to escape curly brackets in f-strings you can double them, so {{hello}} results in {hello}. The problem is, that the algorithm just concatenates the string and afterwards interprets this ...

How do i start and end a php code?
How do i start and end a php code?

anisgazig at gmail dot com ¶11 months ago If you want your file to be interpreted as php then your file must start and end with <?php and ?> and everything outside of that is ignored by the ...

Hướng dẫn python list(set)
Hướng dẫn python list(set)

Có bốn kiểu dữ liệu tập hợp (collection) trong ngôn ngữ lập trình Python: Nội dung chính Khởi tạo một list Các thao tác cơ bản với List: Khởi tạo một Tuple ...

What is function types of function in php?
What is function types of function in php?

The real power of PHP comes from its functions.PHP has more than 1000 built-in functions, and in addition you can create your own custom functions.PHP Built-in FunctionsPHP has over 1000 built-in ...

Hướng dẫn udemy python exercises
Hướng dẫn udemy python exercises

How does python connect to python3 7?authorBrett CannonAbstractWith Python 3 being the future of Python while Python 2 is still in active use, it is good to have your project available for both major ...

Biểu thuế năm 2023
Biểu thuế năm 2023

Theo danh mục biểu thuế hài hòa ASEAN 2022 (AHTN 2022) thay đổi theo Hiệp định hải quan ASEAN, Bộ Tài Chính tiếp tục đưa ra dự thảo thay đổi biểu thuế ...

How to get timezone in php?
How to get timezone in php?

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)date_default_timezone_get — Gets the default timezone used by all date/time functions in a script Descriptiondate_default_timezone_get(): string Reading the ...

Can you convert php to html?
Can you convert php to html?

How to Convert PHP to HTML with Doxillion Document Converter SoftwareQuickly convert PHP to HTML and other formats. PHP files are not supported by all applications, and so some may wish to convert ...

Hướng dẫn delete table mysql
Hướng dẫn delete table mysql

Từ khóa DELETE được dùng để xóa dữ liệu (hàng) trong bảng.Cú pháp xóa dữ liệu trong bảngDELETE FROM table_name WHERE column_name = giá_trị;Một số ví ...

Python for probability, statistics, and machine learning pdf
Python for probability, statistics, and machine learning pdf

288 Pages · 2016 · 10.14 MB · 24,210 Downloads· English“ The happiest people dont have the best of everything, they just make the best of everything. ” ― Anonymous Statistics and ...

What is password control in php?
What is password control in php?

When the user provides their account password, it is always recommended to validate the input. Password strength validation is very useful to check whether the password is strong. A strong password ...

Hướng dẫn g in python
Hướng dẫn g in python

Python là một ngôn ngữ đề cao khả năng dễ đọc, ngắn gọn là quan trọng là LÀM ĐƯỢC NHIỀU THỨ.Nội dung chính 2. Thử chạy tập lệnh Python 3. Các kiểu dữ ...

Hướng dẫn dùng a/x python
Hướng dẫn dùng a/x python

Python là một ngôn ngữ đề cao khả năng dễ đọc, ngắn gọn là quan trọng là LÀM ĐƯỢC NHIỀU THỨ. Ngôn ngữ Python được coi là ngôn ngữ lập trình dễ học ...

Create multiple empty lists python
Create multiple empty lists python

The code below will dynamically create itself. For every iteration, the following command will issued:listnumber = []Where number is the value of i in the loop.x = 3 # Amount of lists you want to ...

How to run php file in wamp server in windows 10
How to run php file in wamp server in windows 10

PHP installationThis PHP tutorial we will learn PHP installation process step by step, and after installation learn how to create PHP script file and how to run or execute php script file ...

Hướng dẫn python function self reference
Hướng dẫn python function self reference

Classes provide a means of bundling data and functionality together. Creating a new class creates a new type of object, allowing new instances of that type to be made. Each class instance can have ...

Hướng dẫn biopython library
Hướng dẫn biopython library

GIỚI THIỆU BIOPYTHON – NGÔN NGỮ CỦA TIN SINH HỌC(Nguồn: http://bioinformatics.vn)1 Biopython là gì?Dự án Biopython là 1 tổ chức quốc tế của những lập trình viên ...

Quyết định 27 2023 qđ ttg
Quyết định 27 2023 qđ ttg

In 2016, 900 North Michigan Shops set out to blur the lines between hospitality & retail and teamed up with Hogsalt Hospitality (most notably known for their Au Cheval: Best Burger in America) to ...

Hướng dẫn dùng ws2 python
Hướng dẫn dùng ws2 python

IntroductionIn previous article, I showed how to create a new Excel file with openpyxl in Python.Nội dung chínhIntroductionEnvironmentGet all sheet namesSelect WorksheetChange Worksheet ...

Hướng dẫn dùng promise.then JavaScript
Hướng dẫn dùng promise.then JavaScript

Đã đăng vào thg 11 18, 2020 3:46 SA 4 phút đọc Promise được sử dụng để xử lý các hoạt động bất đồng bộ trong JavaScript. Chúng dễ quản lý khi xử lý ...

Hướng dẫn dùng window.document.cookie JavaScript
Hướng dẫn dùng window.document.cookie JavaScript

Cùng tìm hiểu về Cookie trong JavaScript. Bạn sẽ biết Cookie trong JavaScript là gì cũng như các cách thao tác với Cookie trong JavaScript sau bài học này.Cookie trong ...

Hướng dẫn html string in php
Hướng dẫn html string in php

Nội dung chínhVideo Xử lý chuỗi String trong PHP – String functionsHướng dẫn chi tiếtstr_replacestrstr – ...

Hướng dẫn dùng python graphs python
Hướng dẫn dùng python graphs python

Trước khi bắt đầu với câu hỏi Tại sao Matplotlib là một thư viện phổ biến trong Python? chúng ta đến với vài câu nói đúc kết của người xưa mà còn nguyên ...

Hướng dẫn php controller constructor
Hướng dẫn php controller constructor

Hướng dẫn dùng get code trong PHPKhi các bạn truy cập sử dụng website thì bạn chính là một Client. Khi các bạn đăng nhập hay đăng ký tài khoản, hoặc là các ...

Hướng dẫn css escape polyfill
Hướng dẫn css escape polyfill

Căn chỉnh hình ảnh css1. Làm sắc nét hình ảnh với image-renderingKhi một hình ảnh được phóng to, trình duyệt làm mịn hình ảnh, do đó, nó không nhìn pixelated. ...

Hướng dẫn dùng kcompare trong PHP
Hướng dẫn dùng kcompare trong PHP

Cách đây 4 tháng, mình đã từng có một bài viết mang tên Variables Comparison in Javascript, bài viết phân tích về tính falsy và truthy trong Javascript, cũng như những ...

Thời gian đá world cup 2023
Thời gian đá world cup 2023

Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam đã thất bại trước Trung Quốc trong trận tứ kết Asian Cup 2022. Tuy nhiên, các học ...

Hướng dẫn python print raw string
Hướng dẫn python print raw string

Python raw string is created by prefixing a string literal with ‘r’ or ‘R’. Python raw string treats backslash () as a literal character. This is useful when we want to have a string that ...

Hướng dẫn dùng define stripped python
Hướng dẫn dùng define stripped python

Hàm strip() trong Python trả về một bản sao của chuỗi ban đầu trong đó tất cả ký tự được cung cấp bị xóa từ phần đầu và phần cuối của chuỗi (các ký ...

Hướng dẫn is_real php
Hướng dẫn is_real php

❮ PHP Variable Handling ReferenceExampleCheck whether a variable is of type float or not:<?php $a = 32;echo a is . is_real($a) . <br>;$b = 0;echo b is . is_real($b) . ...

How do you make a density plot in python?
How do you make a density plot in python?

Visualizing One-Dimensional Data in PythonPlotting a single variable seems like it should be easy. With only one dimension how hard can it be to effectively display the data? For a long time, I got ...

Can you add to a string in javascript?
Can you add to a string in javascript?

last modified June 16, 2022 JavaScript add strings tutorial shows how to concatenate strings in JavaScript. In JavaScript, string is an object used to represent and manipulate a sequence of ...

Are objects passed by reference or value php?
Are objects passed by reference or value php?

In this code:<?php class Foo { var $value; function foo($value) { $this->setValue($value); } function setValue($value) { $this->value=$value; ...

Numbers in square pattern in python assignment expert
Numbers in square pattern in python assignment expert

How to print square pattern like this.When input=4.1 2 3 45 6 7 89 10 11 1213 14 15 16a = int(input()) count = 1 for i in range(a): lst = [str(i) for i in range(count, count + a)] count += ...

Hướng dẫn php server setup
Hướng dẫn php server setup

Tìm hiểu về Webserver, PHPPHP – Hypertext Preprocessor là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã có ...

Is python similar to matlab
Is python similar to matlab

MATLAB® is widely known as a high-quality environment for any work that involves arrays, matrices, or linear algebra. Python is newer to this arena but is becoming increasingly popular for similar ...