Chủ đề: php

Có 4,211 bài viết

Hướng dẫn which are not correct variable name in php program - tên biến không đúng trong chương trình php
Hướng dẫn which are not correct variable name in php program - tên biến không đúng trong chương trình php

Đôi khi thuận tiện để có thể có tên biến có thể thay đổi. Đó là, một tên biến có thể được đặt và sử dụng động. Một biến bình thường được ...

Hướng dẫn how is a php file processed? - một tệp php được xử lý như thế nào?
Hướng dẫn how is a php file processed? - một tệp php được xử lý như thế nào?

Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với cách một ứng dụng web hoạt động. Chúng tôi biết rằng khi chúng tôi nhập một URL trong trình duyệt của chúng tôi, nó ...

Hướng dẫn bus booking system php source code - hệ thống đặt vé xe buýt mã nguồn php
Hướng dẫn bus booking system php source code - hệ thống đặt vé xe buýt mã nguồn php

Dự án: Hệ thống đặt phòng xe buýt trong PHP có mã nguồn- Để tải xuống dự án hệ thống đặt xe buýt miễn phí (cuộn xuống)Về dự ánDự án hệ thống ...

Hướng dẫn dùng httprequest headers trong PHP
Hướng dẫn dùng httprequest headers trong PHP

Trong bài này chúng ta tìm hiểu về hàm header, đây là một hàm được dùng khá nhiều trong lập trình web, ví dụ như dùng để chuyển hướng trang, dùng để ...

Hướng dẫn can we write php code in blade template laravel? - chúng ta có thể viết mã php trong Blade template laravel không?
Hướng dẫn can we write php code in blade template laravel? - chúng ta có thể viết mã php trong Blade template laravel không?

Tôi phải đặt một số mã PHP bên trong mẫu Laravel 5 Blade. Giống như dưới đây@foreach ($farmer->tasks as $task) @if ($task->pivot->due_at) < date(now)) ...

Hướng dẫn uninstall php 8.1 ubuntu - gỡ cài đặt php 8.1 ubuntu
Hướng dẫn uninstall php 8.1 ubuntu - gỡ cài đặt php 8.1 ubuntu

Tôi cần dọn dẹp máy chủ của mình từ các gói Php 5.3 (có rất nhiều trong số chúng) để có thể biên dịch Php 5.2. Phương pháp dễ nhất/an toàn nhất để ...

Hướng dẫn simple crud operations in php using mysql - các hoạt động crud đơn giản trong php bằng cách sử dụng mysql
Hướng dẫn simple crud operations in php using mysql - các hoạt động crud đơn giản trong php bằng cách sử dụng mysql

Các hoạt động của CRUD thường được thực hiện trên cơ sở dữ liệu, do đó, trong hướng dẫn hoạt động PHP CRUD này, bạn sẽ triển khai các kỹ thuật CRUD ...

Hướng dẫn php html interact - php html tương tác
Hướng dẫn php html interact - php html tương tác

Learn PHPPHP is a server scripting language, and a powerful tool for making dynamic and interactive Web pages.PHP is a widely-used, free, and efficient alternative to competitors such as Microsofts ...

Hướng dẫn php-cs-fixer rules - quy tắc php-cs-fixer
Hướng dẫn php-cs-fixer rules - quy tắc php-cs-fixer

Nếu bạn muốn gặp các vấn đề với code convention và loay hoay tìm một công cụ nào đó hiệu quả giúp bạn tự động kiểm tra, auto fix các lỗi đó, thì bạn ...

Hướng dẫn php pass empty array to function - php chuyển mảng trống cho hàm
Hướng dẫn php pass empty array to function - php chuyển mảng trống cho hàm

10 năm trước Chào mọi người, Tôi có 2 mảng đa chiều mà tôi phải in đồng thời và một trong số chúng sẽ không có cùng số phần tử. Vì vậy, tôi kiểm tra ...

Hướng dẫn dùng overload method trong PHP
Hướng dẫn dùng overload method trong PHP

Tải chồng trong PHP mang nghĩa tạo các thuộc tính và phương thức động. Những thành phần động này được xử lý thông qua các magic method được thiết lập ...

Hướng dẫn dùng base64 decryptor trong PHP
Hướng dẫn dùng base64 decryptor trong PHP

Mã hóa chuỗi unicodeTrường hợp bạn cần viết một chuỗi unicode được mã hóa mà không được sử dụng trực tiếp ký tự unicode vào code. Cách này đặc biệt ...

Hướng dẫn what does php means mcq? - php có nghĩa là gì mcq?
Hướng dẫn what does php means mcq? - php có nghĩa là gì mcq?

PHP: Bộ tiền xử lý siêu văn bảnNgôn ngữ kịch bản phía máy chủ, nguồn mởĐược sử dụng để tạo các trang web độngCác tập lệnh PHP nằm giữa các thẻ ...

Hướng dẫn php download file from ftp server - tệp tải xuống php từ máy chủ ftp
Hướng dẫn php download file from ftp server - tệp tải xuống php từ máy chủ ftp

Tôi đang sử dụng định dạng sau trong mã PHP để tải xuống các tệp từ máy chủ FTP.file_put_contents( $filePath.$fileName, file_get_contents( ...

Hướng dẫn what are the different user levels in accessing a website php? - các cấp độ người dùng khác nhau trong việc truy cập một trang web php là gì?
Hướng dẫn what are the different user levels in accessing a website php? - các cấp độ người dùng khác nhau trong việc truy cập một trang web php là gì?

Các danh mục khác nhau của người dùng truy cập một trang web tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, một số trang trong một trang web có nghĩa là được truy cập ...

Hướng dẫn what are the ways php can be embedded in a web page? - những cách php có thể được nhúng vào một trang web là gì?
Hướng dẫn what are the ways php can be embedded in a web page? - những cách php có thể được nhúng vào một trang web là gì?

2.7.1. Phong cách XML Do sự ra đời của ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) và sự di chuyển của HTML sang ngôn ngữ XML (XHTML), kỹ thuật hiện được ưu tiên để ...

Hướng dẫn how to beautify php code in atom? - làm thế nào để làm đẹp mã php trong nguyên tử?
Hướng dẫn how to beautify php code in atom? - làm thế nào để làm đẹp mã php trong nguyên tử?

Cài đặt Unibeautify CI cho GitHub Giúp cải thiện Atom-Beautify bằng cách hoàn thành bảng câu hỏi nhanh: https://goo.gl/iehbnr Mac OS vàTravis CI: Appveyor: Làm đẹp HTML, CSS, ...

Hướng dẫn student report card project in php - dự án thẻ học sinh trong php
Hướng dẫn student report card project in php - dự án thẻ học sinh trong php

Cắt qua nhiễu của các hộp thư đến quá tải và các công cụ cộng tác. Nhận được sự chú ý ngay lập tức cho các thông báo khẩn cấp và nâng sự tham gia ...

Hướng dẫn php enable sqlite extension - php kích hoạt tiện ích mở rộng sqlite
Hướng dẫn php enable sqlite extension - php kích hoạt tiện ích mở rộng sqlite

Cài đặtNội dung chính ShowShowDưới đây là một số chương trình con quan trọng đủ để đáp ứng yêu cầu của bạn khi làm việc với SQLite Database từ chương ...

Hướng dẫn php procedural vs oop vs pdo - php thủ tục vs oop vs pdo
Hướng dẫn php procedural vs oop vs pdo - php thủ tục vs oop vs pdo

Tôi chỉ thấy điều này lần đầu tiên. Tôi không biết bạn có thể khởi tạo lớp MySQLI bằng cách làm điều gì đó nhưnew mysqli( $host, $username, $password, $db ...

Hướng dẫn sort array in php - sắp xếp mảng trong php
Hướng dẫn sort array in php - sắp xếp mảng trong php

To sort on one column of values, a combination of usort($array, fn($a, $b) => $a->count <=> $b->count); 1 and usort($array, fn($a, $b) => $a->count <=> $b->count); 2 is ...

Hướng dẫn can you use == to compare strings in php? - bạn có thể sử dụng == để so sánh các chuỗi trong php không?
Hướng dẫn can you use == to compare strings in php? - bạn có thể sử dụng == để so sánh các chuỗi trong php không?

Trong bất kỳ loại lập trình nào, bạn sẽ luôn có các tình huống mà bạn cần so sánh các giá trị với nhau, nếu các giá trị là boolean hoặc số nguyên thì so ...

Hướng dẫn convert array to csv string php - chuyển đổi mảng thành chuỗi csv php
Hướng dẫn convert array to csv string php - chuyển đổi mảng thành chuỗi csv php

Đây là một giải pháp là một mục đích chung hơn một chút. Tôi thực sự đang tìm kiếm một cách để tạo danh sách chuỗi cho các phần chèn số lượng lớn ...

Hướng dẫn dùng php sort trong PHP
Hướng dẫn dùng php sort trong PHP

Định nghĩa hàm sort() trong PHPHàm sort() trong PHP sắp xếp mảng. Các phần tử mảng sẽ được sắp xếp từ thấp đến cao khi hàm này kết thúc.Hàm sort() gán các ...

Hướng dẫn php trader_stoch - php trader_stoch
Hướng dẫn php trader_stoch - php trader_stoch

Phân tích kỹ thuật cho các thương nhânGiới thiệuInstalling/ConfiguringYêu cầuCài đặtCấu hình thời gian chạyHằng số được xác định trướcChức năng giao ...

Hướng dẫn dùng public function trong PHP
Hướng dẫn dùng public function trong PHP

Trong bài ngay hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của Public, Protected và Private của OOP (Lập trình hướng đối tượng) trong PHP.1. Mô hình tổng ...

Hướng dẫn phpdoc multidimensional array - mảng đa chiều phpdoc
Hướng dẫn phpdoc multidimensional array - mảng đa chiều phpdoc

Hướng dẫn python plot array points - điểm mảng âm mưu pythonVấn đề là cú pháp của x = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]) y = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]) 1. Đó là sai ...

Hướng dẫn how to upload json file in php - làm thế nào để tải lên tệp json trong php
Hướng dẫn how to upload json file in php - làm thế nào để tải lên tệp json trong php

Tôi đang cố gắng tải lên một tệp JSON thông qua PHP. Đây là mã mà tôi đã có.if( isset( $_POST[upload] )) { $target = /; $target = $target . basename( ...

Hướng dẫn how to subtract date in php? - làm thế nào để trừ ngày trong php?
Hướng dẫn how to subtract date in php? - làm thế nào để trừ ngày trong php?

Tôi đã có hai ngày trong PHP$date1 = May 3, 2012 10:38:22 GMT $date2 = 06 Apr 2012 07:22:21 GMT Sau đó, tôi trừ cả hai$date2 - $date1 , và lấyResult:6 Tại sao kết quả là 6 ...

Hướng dẫn dùng consts trong PHP
Hướng dẫn dùng consts trong PHP

Cách khai báo, sử dụng hằng (constant) trong PHPHằng là gì ?- Gần giống như biến, hằng (constant) được sử dụng để lưu trữ một giá trị đơn giản, tuy nhiên ...

Hướng dẫn logical operators in php - toán tử logic trong php
Hướng dẫn logical operators in php - toán tử logic trong php

Nội dung chính ShowShow1. Toán tử số học (Arithmetic Operator) trong PHP2. Toán tử gán (Assignment Operator) trong PHP3. Toán tử so sánh (Comparison Operator) trong PHP4. Các toán ...

Hướng dẫn how to install phpmailer manually - cách cài đặt phpmailer thủ công
Hướng dẫn how to install phpmailer manually - cách cài đặt phpmailer thủ công

Điều này không cụ thể cho PHPMailer - đó là những gì bạn cần làm để sử dụng bất kỳ gói PHP nào sử dụng không gian tên. Các tài liệu PHP về cách sử ...

Hướng dẫn dùng gethostname python trong PHP
Hướng dẫn dùng gethostname python trong PHP

answer 114Từ CLIPHP <5.3.0$localIP = getHostByName(php_uname(n));PHP> = 5.3.0$localIP = getHostByName(getHostName()); 114 hữu ích 5 bình luận chia sẻ answer 62 62 hữu ích 4 ...

Hướng dẫn write a php script to calculate and print the factorial of a number using a for loop - viết một tập lệnh php để tính toán và in giai thừa của một số bằng vòng lặp for
Hướng dẫn write a php script to calculate and print the factorial of a number using a for loop - viết một tập lệnh php để tính toán và in giai thừa của một số bằng vòng lặp for

Cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 8 năm 2022 21:50:37 (UTC/GMT +8 giờ)PHP cho vòng lặp: Tập thể dục-5 với giải phápViết một chương trình để tính toán và in ...

Hướng dẫn dùng php year trong PHP
Hướng dẫn dùng php year trong PHP

Đã đăng vào thg 11 16, 2020 10:06 SA 3 phút đọc Vấn đề xử lý ngày tháng cực kì quan trọng khi bạn xử lý với các bài viết và đăng lên website. Ví dụ bạn ...

Hướng dẫn accessing the database in php - truy cập cơ sở dữ liệu trong php
Hướng dẫn accessing the database in php - truy cập cơ sở dữ liệu trong php

Php 5 trở lên có thể làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng cách sử dụng:Mở rộng mysqli (i là viết tắt của cải tiến) (the i stands for improved)PDO (Đối ...

Hướng dẫn dùng try finally trong PHP
Hướng dẫn dùng try finally trong PHP

PHP 5 có mô hình ngoại lệ tương tự như những ngôn ngữ lập trình khác. Ngoại lệ có thẻ được ném (throw) và bắt (catch) trong PHP. Mã lệnh có thể được ...

Hướng dẫn php ziparchive add file from url - php ziparchive thêm tệp từ url
Hướng dẫn php ziparchive add file from url - php ziparchive thêm tệp từ url

Tôi đã tự hỏi liệu những điều sau đây có thể làm được không và với hy vọng ai đó có khả năng giúp tôi.Tôi muốn tạo một tính năng tải xuống zip ...

Hướng dẫn how to show image in array in php? - làm thế nào để hiển thị hình ảnh trong mảng trong php?
Hướng dẫn how to show image in array in php? - làm thế nào để hiển thị hình ảnh trong mảng trong php?

Tôi đang sử dụng plugin WordPress này để tải lên nhiều hình ảnh.http://wordpress.org/plugins/upload-multiple-image/Nó cho tôi một chức năng trả về một mảng Array ( ...

Hướng dẫn 502 bad gateway phpmyadmin - 502 bad gateway phpmyadmin
Hướng dẫn 502 bad gateway phpmyadmin - 502 bad gateway phpmyadmin

Th2 24, 2020 Hai G. 5ít nhất Đọc 502 Bad Gateway là HTTP status code (mã trạng thái HTTP), xuất hiện do một gateway (máy chủ) trên internet nhận phản hồi “không hợp ...