Làm cách nào để thêm chỉnh sửa và xóa các hàng của bảng HTML bằng PHP?Họ

                   
                   
                   
                   
               

Cách thêm cập nhật Xóa hàng bảng Html khỏi văn bản đầu vào trong Javascript

Làm cách nào để thêm chỉnh sửa và xóa các hàng của bảng HTML bằng PHP?Trong Javascript Hướng dẫn này chúng ta sẽ xem How To :
- thêm hàng vào bảng html từ thẻ đầu vào,
- hiển thị dữ liệu hàng của bảng đã chọn thành văn bản đầu vào,
- cập nhật giá trị ô hàng của bảng đã chọn từ hộp văn bản,

- xóa hàng của bảng đã chọn,
Trong  JS Và Netbeans Editor.Mã nguồn dự án


<. LOẠI TÀI LIỆU html>

<đầu>
Thêm Chỉnh sửa Xóa Hàng trong Bảng HTML


        

            
            . vùng chứa {tràn. ẩn giấu}
            . tab{float. bên trái;}
            . tab-2{lề trái. 50px}
            . đầu vào tab-2{hiển thị. khối; lề-đáy. 10px}
tr{ chuyển tiếp. tất cả. 25s dễ dàng ra vào}
tr. di chuột {màu nền. #EEE;con trỏ. con trỏ}
            
       
        
   

        
TênTuổi
A1B110
A3B330
A2B220

           


                First Name :
                Last Name :
                Age :
                           

       

        
       
            
var r Index,
bảng = tài liệu. getElementById("bảng");
            
            // kiểm tra đầu vào trống
hàm checkEmptyInput()
{
var isEmpty = sai,
fname = tài liệu. getElementById("tên"). giá trị,
tên = tài liệu. getElementById("tên"). giá trị,
tuổi = tài liệu. getElementById("tuổi"). giá trị;
            
if(tên===""){
alert("Tên không được để trống");
isEmpty = true;
}
khác nếu (tên === ""){
alert("Họ Không Được Để Trống");
isEmpty = true;
}
khác nếu (tuổi === "") {
alert("Trang không thể để trống");
isEmpty = true;
}
trả lại làEmpty;
}
            
            // thêm Hàng
hàm addHtmlTableRow()
{
                // lấy bảng theo id
// tạo hàng và ô mới
// lấy giá trị từ văn bản đầu vào
// đặt các giá trị vào ô hàng
nếu như(. checkEmptyInput()){
var newRow = bảng. chènRow(bảng. chiều dài),
ô1 = newRow. chènCell(0),
ô2 = newRow. chènCell(1),
ô3 = newRow. chènCell(2),
fname = tài liệu. getElementById("tên"). giá trị,
tên = tài liệu. getElementById("tên"). giá trị,
tuổi = tài liệu. getElementById("tuổi"). giá trị;
            
ô1. InternalHTML = fname;
ô2. InternalHTML = tên;
ô3. InternalHTML = tuổi;
                // gọi hàm để thiết lập sự kiện cho hàng mới
đã chọnRowToInput();
}
}
            
            // hiển thị dữ liệu hàng đã chọn thành văn bản nhập
chức năng đã chọnRowToInput()
{
                
for(var i = 1; i < bảng. hàng. chiều dài;
{
bàn. hàng[i]. onclick = chức năng()
{
                    // lấy chỉ mục hàng đã chọn// get the seected row index
r Index = cái này. hàng Index;
tài liệu. getElementById("tên"). giá trị = cái này. ô[0]. bên trongHTML;
tài liệu. getElementById("tên"). giá trị = cái này. ô[1]. bên trongHTML;
tài liệu. getElementById("tuổi"). giá trị = cái này. ô[2]. bên trongHTML;
};
}
}
đã chọnRowToInput();
            
hàm editHtmlTbleSelectedRow()
{
var fname = tài liệu. getElementById("tên"). giá trị,
tên = tài liệu. getElementById("tên"). giá trị,
tuổi = tài liệu. getElementById("tuổi"). giá trị;
nếu như(. checkEmptyInput()){
bàn. hàng[rIndex]. ô[0]. InternalHTML = fname;
bàn. hàng[rIndex]. ô[1]. InternalHTML = tên;
bàn. hàng[rIndex]. ô[2]. InternalHTML = tuổi;
}
}
            
hàm removeSelectedRow()
{
bàn. xóaRow(r Index);
              // xóa văn bản đã nhập
tài liệu. getElementById("tên"). giá trị = "";
tài liệu. getElementById("tên"). giá trị = "";
tài liệu. getElementById("tuổi"). giá trị = "";
}
       
        
   


ĐẦU RA

Cần thêm?

➜ Khóa học JavaScript

➜ Khóa học phát triển web

➜ Dự án JavaScript

Chia sẻ cái này

bài viết liên quan

  Làm cách nào để xóa một hàng trong bảng HTML bằng PHP?

  Các bước để xóa dữ liệu bằng cách sử dụng PHP & MYSQL .
  Tự kiểm tra để cập nhật dữ liệu
  Xóa dữ liệu bằng PHP & MySQLi. .
  Tạo Nút Xóa trong Bảng HTML. .
  Kết nối PHP với cơ sở dữ liệu MySQL. Bạn có thể sử dụng truy vấn kết nối cơ sở dữ liệu sau để kết nối PHP với cơ sở dữ liệu MySQL. .

  Làm cách nào để chỉnh sửa hàng trong PHP?

  Các bước để tạo Chèn, Xem, Chỉnh sửa và Xóa Bản ghi khỏi Cơ sở dữ liệu bằng PHP và MySQLi .
  Tạo một bảng khác cho các bản ghi
  Cập nhật tệp bảng điều khiển
  Tạo trang chèn
  Tạo Xem trang
  Tạo trang Chỉnh sửa/Cập nhật
  Tạo Trang Xóa

  Làm cách nào để cập nhật dữ liệu trong bảng HTML bằng PHP?

  Cập nhật dữ liệu trong bảng SQL với biểu mẫu bằng PHP & MYSQL .
  Kết nối PHP với cơ sở dữ liệu MySQL
  Tạo nút chỉnh sửa trong bảng HTML
  Chỉnh sửa và cập nhật Dữ liệu bằng PHP & MySQLi
  4. Cập nhật dữ liệu bằng HTML Form
  Tự kiểm tra để cập nhật dữ liệu

  Cách chèn xóa sửa đổi và truy xuất dữ liệu từ bảng trong PHP?

  Cách chèn bản cập nhật xóa trong PHP trên cùng một trang .
  Bước 1 – Tạo cơ sở dữ liệu
  Bước 2 – Kết nối với cơ sở dữ liệu bằng PHP
  Bước 3 – Truy xuất tất cả dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị trong bảng HTML
  Bước 4 – Chỉnh sửa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
  Bước 5 – Chèn và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
  Bước 6 – Xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu