Cách đặt giá trị cho thẻ p trong JavaScript

Phần tử HTML <p> đại diện cho một đoạn văn. Các đoạn thường được trình bày trong phương tiện trực quan dưới dạng các khối văn bản được phân tách khỏi các khối liền kề bằng các dòng trống và/hoặc thụt đầu dòng ở dòng đầu tiên, nhưng các đoạn HTML có thể là bất kỳ nhóm cấu trúc nào của nội dung liên quan, chẳng hạn như hình ảnh hoặc trường biểu mẫu

Các đoạn văn là các phần tử cấp khối và đáng chú ý là sẽ tự động đóng nếu một phần tử cấp khối khác được phân tích cú pháp trước thẻ đóng </p>. Xem phần "Thiếu thẻ" bên dưới

Danh mục nội dung, nội dung sờ thấy. nội dung được phép. Bỏ qua thẻThẻ bắt đầu là bắt buộc. Thẻ kết thúc có thể bị bỏ qua nếu phần tử <p> được theo ngay sau bởi một <address>, <article>,

<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>
0,
<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>
1,
<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>
2,
<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>
3,
<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>
4,
<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>
5,
<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>
6,
<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>
7,
<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>
8,
<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>
9,
p {
 margin: 0;
 text-indent: 3ch;
}

p.pilcrow {
 text-indent: 0;
 display: inline;
}
p.pilcrow + p.pilcrow::before {
 content: " ¶ ";
}
0,
p {
 margin: 0;
 text-indent: 3ch;
}

p.pilcrow {
 text-indent: 0;
 display: inline;
}
p.pilcrow + p.pilcrow::before {
 content: " ¶ ";
}
1,
p {
 margin: 0;
 text-indent: 3ch;
}

p.pilcrow {
 text-indent: 0;
 display: inline;
}
p.pilcrow + p.pilcrow::before {
 content: " ¶ ";
}
2,
p {
 margin: 0;
 text-indent: 3ch;
}

p.pilcrow {
 text-indent: 0;
 display: inline;
}
p.pilcrow + p.pilcrow::before {
 content: " ¶ ";
}
3,
p {
 margin: 0;
 text-indent: 3ch;
}

p.pilcrow {
 text-indent: 0;
 display: inline;
}
p.pilcrow + p.pilcrow::before {
 content: " ¶ ";
}
3,
p {
 margin: 0;
 text-indent: 3ch;
}

p.pilcrow {
 text-indent: 0;
 display: inline;
}
p.pilcrow + p.pilcrow::before {
 content: " ¶ ";
}
4,
p {
 margin: 0;
 text-indent: 3ch;
}

p.pilcrow {
 text-indent: 0;
 display: inline;
}
p.pilcrow + p.pilcrow::before {
 content: " ¶ ";
}
3,
p {
 margin: 0;
 text-indent: 3ch;
}

p.pilcrow {
 text-indent: 0;
 display: inline;
}
p.pilcrow + p.pilcrow::before {
 content: " ¶ ";
}
. Cha mẹ được phép Bất kỳ phần tử nào chấp nhận. Vai trò ARIA ngầm định Vai trò ARIA được phép Giao diện AnyDOM_______20_______4

Phần tử này chỉ bao gồm các thuộc tính toàn cầu

Ghi chú. Thuộc tính

document.querySelector('button').addEventListener('click', (event) => {
 document.querySelectorAll('p').forEach((paragraph) => {
  paragraph.classList.toggle('pilcrow');
 });

 [event.target.innerText, event.target.dataset.toggleText] =
  [event.target.dataset.toggleText, event.target.innerText];
});
5 trên thẻ <p> đã lỗi thời và không nên sử dụng

<p>
 This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text. This
 is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text.
</p>
<p>
 This is the second paragraph. This is the second paragraph. This is the second
 paragraph. This is the second paragraph.
</p>

Theo mặc định, các trình duyệt phân tách các đoạn bằng một dòng trống. Có thể đạt được các phương pháp phân tách thay thế, chẳng hạn như thụt lề dòng đầu tiên bằng CSS

<p>Separating paragraphs with blank lines is easiest
for readers to scan, but they can also be separated
by indenting their first lines. This is often used
to take up less space, such as to save paper in print.</p>

<p>Writing that is intended to be edited, such as school
papers and rough drafts, uses both blank lines and
indentation for separation. In finished works, combining
both is considered redundant and amateurish.</p>

<p>In very old writing, paragraphs were separated with a
special character: ¶, the <i>pilcrow</i>. Nowadays, this
is considered claustrophobic and hard to read.</p>

<p>How hard to read? See for yourself:
 <button data-toggle-text="Oh no! Switch back!">Use pilcrow for paragraphs</button>
</p>

p {
 margin: 0;
 text-indent: 3ch;
}

p.pilcrow {
 text-indent: 0;
 display: inline;
}
p.pilcrow + p.pilcrow::before {
 content: " ¶ ";
}

document.querySelector('button').addEventListener('click', (event) => {
 document.querySelectorAll('p').forEach((paragraph) => {
  paragraph.classList.toggle('pilcrow');
 });

 [event.target.innerText, event.target.dataset.toggleText] =
  [event.target.dataset.toggleText, event.target.innerText];
});

Chia nhỏ nội dung thành các đoạn giúp làm cho trang dễ truy cập hơn. Trình đọc màn hình và công nghệ hỗ trợ khác cung cấp lối tắt để cho phép người dùng chuyển sang đoạn tiếp theo hoặc đoạn trước đó, cho phép họ đọc lướt qua nội dung như cách khoảng trắng cho phép người dùng trực quan bỏ qua

Việc sử dụng các phần tử ________ 29 ______ trống để thêm khoảng trắng giữa các đoạn văn là một vấn đề đối với những người điều hướng bằng công nghệ đọc màn hình. Trình đọc màn hình có thể thông báo sự hiện diện của đoạn văn, nhưng không phải bất kỳ nội dung nào chứa trong đó — bởi vì không có. Điều này có thể khiến người sử dụng trình đọc màn hình bối rối và khó chịu

Làm cách nào để thêm giá trị trong thẻ p bằng JavaScript?

Để thêm văn bản vào phần tử tạo một nút văn bản . Mã này tạo một nút văn bản. nút const = tài liệu. createTextNode("Đây là một đoạn mới. ");

Làm cách nào để sử dụng p trong JavaScript?

JavaScript cho phép bạn viết HTML lên trang. Khi bạn sử dụng thẻ bạn nói với trình thông dịch rằng bạn muốn thêm một đoạn vào trang . Nếu bạn xóa thẻ script khỏi đoạn mã trên, bạn sẽ chỉ có một phần tử nội dung trống. Đoạn

Làm cách nào để thay đổi văn bản p từ JavaScript?

Để thay đổi văn bản trong đoạn văn bằng JavaScript, hãy lấy tham chiếu đến thành phần đoạn văn và gán văn bản mới làm giá trị chuỗi cho thuộc tính innerHTML của thành phần đoạn văn.

Làm cách nào để đặt giá trị trong thẻ p bằng jQuery?

jQuery – Cách lấy giá trị thẻ hoặc nội dung phần tử .
Chọn tên thẻ là 'p' và hiển thị giá trị thẻ của nó. $('p'). html();
Chọn một phần tử có tên lớp là “class1” và hiển thị giá trị của nó. Bất kể tên thẻ. $('. .
Chọn một phần tử có id là “id1” và hiển thị giá trị của nó. Bất kể tên thẻ