MongoDB cập nhật đối tượng lồng nhau

Để cập nhật một đối tượng bên trong một mảng lồng nhau trong MongoDB, bạn có thể sử dụng phương pháp này, Nó đã được thử nghiệm và hoạt động tốt

Trường hợp

Cập nhật các đối tượng mảng lồng nhau. Xem hình dưới đây để biết rõ hơn về những gì chúng ta sẽ làm. Chúng tôi sẽ cập nhật đối tượng được lồng bởi 3 cấp độ của mảng

{
 discussionList[
 discussionList [
  {
   object-value-to-be-updated.
  }
 ]
 ]
} 

Vào chế độ toàn màn hình Thoát chế độ toàn màn hình

Giải pháp

public courseCategoryPostCommentReplyUpdate(operation: CommentReplyUpdateMutation): Promise<IDocumentUpdateType> {
  return this.courseCategoryPostCommentsModel.updateOne(
   {
    "postId" : operation.postId,
    'discussionList': {
     '$elemMatch': {
      '_id': operation.commentId,
      "discussionList._id": operation.replyId
     }
    }
   },
   {
    $set: {
     "discussionList.$[outer].discussionList.$[inner].payload": operation.payload,
     "discussionList.$[outer].discussionList.$[inner].isUpdated": true,
     "discussionList.$[outer].discussionList.$[inner].commentUpdateTime": new Date()
    }
   },
   {
    arrayFilters: [
     { "outer._id": operation.commentId},
     {"inner._id": operation.replyId}

   ]
   }
  );
 }

Vào chế độ toàn màn hình Thoát chế độ toàn màn hình

FootNotes - mã này là để cập nhật câu trả lời của một bình luận

Đó là cách bạn có thể thực hiện các thao tác trên một đối tượng trong mảng lồng nhau trong tài liệu mongoDB. Bạn cũng có thể cập nhật/xóa các đối tượng có mức độ lồng ghép cao hơn bằng cách sửa đổi truy vấn

Ví dụ về xóa và nhận

Xóa bỏ

// Informational Note:
 // Delete nested array values in mongodb


 public courseCategoryPostCommentReplyDelete(operation: CommentReplyDeleteMutation): Promise<IDocumentUpdateType> {
  return this.courseCategoryPostCommentsModel.updateOne(
   {
    'postId': operation.postId,

    'discussionList': {
     '$elemMatch': {
      '_id': operation.commentId,
      'discussionList._id': operation.replyId
     }
    }
   }, {
    $pull: {
     'discussionList.$[outer].discussionList': {
      user: operation.userId,
      _id: operation.replyId
     }
    }
   },
   {
    arrayFilters: [
     { 'outer._id': operation.commentId }
    ],
    multi: false
   }
  );
 }
}

Vào chế độ toàn màn hình Thoát chế độ toàn màn hình

ĐƯỢC

public courseCategoryPostCommentRead(postId: string): Promise<IComment> {
  return this.courseCategoryPostCommentsModel.findOne<IComment>({
   postId: postId
  }).populate('discussionList.user').populate('discussionList.discussionList.user').exec();
 }

Vào chế độ toàn màn hình Thoát chế độ toàn màn hình

Tôi đang sử dụng GraphQL. Bạn có thể cần lặp lại kết quả và hiển thị nhận xét/câu trả lời theo đó