Làm thế nào để bạn chọn một chữ cái trong một chuỗi trong python?

# Để lấy ba ký tự đầu tiên

Show

  # Để lấy tất cả các ký tự bắt đầu từ chỉ số 0

  # Để lấy tất cả các ký tự bắt đầu từ 0 đến chỉ số thứ 5

  # Để lấy tất cả các ký tự của chuỗi

  Đưa ra một chuỗi, nhiệm vụ là chỉ trích xuất các ký tự chữ cái từ một chuỗi. Đưa ra dưới đây là một số phương pháp để giải quyết vấn đề đã cho

  Phương pháp số 1. Sử dụng lại. tách ra

  Python3
  # Python code to demonstrate

  # to get characters from string

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  0
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  1

   

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  2

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  3
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  5

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  6_______0_______4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  8

   

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  9

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  1
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  2
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  3

   

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  4

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  5
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  7
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  8_______10_______9
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  1
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  7
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  8_______10_______9
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  6

   

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  7

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  1
  ABGFDabcjw
  
  0
  ABGFDabcjw
  
  1_______30_______2
  ABGFDabcjw
  
  3

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  1
  ABGFDabcjw
  
  6
  ABGFDabcjw
  
  1_______30_______2
  ABGFDabcjw
  
  9

  Đầu ra

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw abceddfgh
  first string result:  A B G F D a b c j w 
  second string result:  a b c e d d f g h 
  

  Phương pháp #2. Sử dụng lại. tìm tất cả

  Python3
  # Python code to demonstrate

  ABGFDabcjw
  
  1

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  0
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  1

   

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  2

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  3
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  5

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  6_______0_______4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  8

   

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  9

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  1
  ABGFDabcjw
  abceddfgh
  
  4_______54_______5
  ABGFDabcjw
  abceddfgh
  
  6
  ABGFDabcjw
  abceddfgh
  
  7

   

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  4

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  5
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  7
  ABGFDabcjw
  abceddfgh
  
  2_______54_______3
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  1
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  7_______54_______2_______54_______3
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  6

   

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  7

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  1
  ABGFDabcjw
  
  0
  ABGFDabcjw
  
  1_______30_______2
  ABGFDabcjw
  
  3

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  1
  ABGFDabcjw
  
  6
  ABGFDabcjw
  
  1_______30_______2
  ABGFDabcjw
  
  9

  Đầu ra

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  

  Phương pháp #3. Sử dụng isalpha()

  Python3
  # Python code to demonstrate

  # to get characters from string5

  # to get characters from string6

   

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  2

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  3
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  5

   

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  01

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0_______10_______1
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  2
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  05

   

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  4

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  5
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  09

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  10
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  11
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  12
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  13

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  14
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  15
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  16

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  17_______10_______5
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  20

   

   

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  7

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0_______10_______1
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  24
  ABGFDabcjw
  
  1
  ABGFDabcjw
  
  2
  ABGFDabcjw
  
  3

  Đầu ra

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  

  Phương pháp #4. Không có bất kỳ phương thức dựng sẵn nào

  Python3
  # Python code to demonstrate

  # to get characters from string5

  # to get characters from string6

   

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  2

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  3
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  5

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  35
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  37

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  38
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  40

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  41
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4_______0_______35
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  44
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  38

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  01

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  1
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  2
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  05

   

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  4

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  5
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  09

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  10
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  11
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  12
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  13

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  14
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  15
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  11
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  12
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  63

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  17_______10_______5
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  44
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  11

   

   

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  7

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  1
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  24
  ABGFDabcjw
  
  1
  ABGFDabcjw
  
  2
  ABGFDabcjw
  
  3

  Đầu ra

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  

  Phương pháp 5. Sử dụng phương pháp hiểu danh sách

  Python3
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  3
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  5

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  41
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  81

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  82
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  84_______0_______10
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  11
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  12
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  3
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  15
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  11
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  12
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  92

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0_______0_______94

  Đầu ra

  ABGFDabcjw
  

  Phương pháp 6. Sử dụng hàm liệt kê

  Python3
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  3
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  5

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  41
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  81

  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  82
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  4
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  03
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  10
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  05
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  12
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  07
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  08
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  15
  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  10
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  12
  initial string : 
   123()#$ABGFDabcjw 
   abceddfgh
  first string result: ABGFDabcjw
  second string result: abceddfgh
  
  92

  initial string : 123()#$ABGFDabcjw
  first result: ABGFDabcjw
  
  0_______0_______94

  Đầu ra

  ABGFDabcjw
  

  Phương pháp số 7. Sử dụng bộ lọc và lambda

  Hàm bộ lọc lấy một hàm và một đối tượng dạng danh sách làm đầu vào và trả về một danh sách các phần tử từ đối tượng đầu vào mà hàm trả về True. Trong trường hợp này, hàm là lambda x. x. isalpha(), trả về True cho bất kỳ ký tự chữ cái nào và Sai cho bất kỳ ký tự không phải chữ cái nào. Phương thức nối sau đó được sử dụng để nối các ký tự thành một chuỗi