Hướng dẫn python list equality - danh sách trăn bình đẳng

Bài viết này liên quan đến nhiệm vụ của các cách để kiểm tra xem hai danh sách không có thứ tự có chứa các yếu tố tương tự chính xác ở vị trí tương tự chính xác hay không, tức là kiểm tra xem hai danh sách có chính xác không. Đây là một tiện ích khá hữu ích và có thể được sử dụng trong lập trình hàng ngày.

Phương pháp 1: Sử dụng toán tử list.sort()== sort() kết hợp với toán tử ____ có thể đạt được nhiệm vụ này. Trước tiên chúng tôi sắp xếp danh sách, để nếu cả hai danh sách đều giống hệt nhau, thì chúng có các phần tử ở cùng một vị trí. Nhưng điều này không có tính đến việc đặt hàng các yếu tố trong danh sách.
sort() coupled with == operator can achieve this task. We first sort the list, so that if both the lists are identical, then they have elements at the same position. But this doesn’t take into account the ordering of elements in list.

test_list1 =

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
0
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
3
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5__12

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1=
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
0
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
3__12

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
6
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
7
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
8
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
9

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5list.sort()2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
7
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
8list.sort()5

list.sort()6

list.sort()7

list.sort()8 test_list1 =__ ==2

==3

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5==6==7

==8 ==9

==3

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5sort()3==7

Đầu ra:

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical

Phương pháp 2: Sử dụng sort()5 Sử dụng sort()6, chúng ta thường có thể nhận tần suất của từng phần tử trong danh sách, kiểm tra nó, cho cả danh sách, chúng ta có thể kiểm tra xem hai danh sách có giống hệt nhau hay không. Nhưng phương pháp này cũng bỏ qua thứ tự của các yếu tố trong danh sách và chỉ tính đến tần suất của các yếu tố.
Using sort()6, we usually are able to get frequency of each element in list, checking for it, for both the list, we can check if two lists are identical or not. But this method also ignores the ordering of the elements in the list and only takes into account the frequency of elements.

sort()7 sort()8

test_list1 =

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
0
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
3
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5__12

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1=
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
0
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
3__12

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
6
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
7
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
8
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
9

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5list.sort()2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
7
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
8list.sort()5

list.sort()8 test_list1 =__ ==2

==3

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5==6==7

==8 ==9

==3

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5sort()3==7

Đầu ra:

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical

Phương pháp 2: Sử dụng sort()5 Sử dụng sort()6, chúng ta thường có thể nhận tần suất của từng phần tử trong danh sách, kiểm tra nó, cho cả danh sách, chúng ta có thể kiểm tra xem hai danh sách có giống hệt nhau hay không. Nhưng phương pháp này cũng bỏ qua thứ tự của các yếu tố trong danh sách và chỉ tính đến tần suất của các yếu tố.
Using

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
25, we can get sum of one of the list as summation of 1 if both the index in two lists have equal elements, and then compare that number with size of other list. This also requires first to check if two lists are equal before this computation. It also checks for the order.

test_list1 =

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
0
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
3
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5__12

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1=
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
0
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
3__12

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
6
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
7
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
8
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
9

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5list.sort()2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
7
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
8list.sort()5

list.sort()8 test_list1 =__ ==2

==3

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5==6==7

==8 ==9

==3

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5sort()3==7

Đầu ra:

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical

Phương pháp 2: Sử dụng sort()5 Sử dụng sort()6, chúng ta thường có thể nhận tần suất của từng phần tử trong danh sách, kiểm tra nó, cho cả danh sách, chúng ta có thể kiểm tra xem hai danh sách có giống hệt nhau hay không. Nhưng phương pháp này cũng bỏ qua thứ tự của các yếu tố trong danh sách và chỉ tính đến tần suất của các yếu tố.
Carefully coupling power of

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
02to hash values and utility of
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
03, we can achieve this task of checking for equality of two lists to be identical. This also takes into account the ordering of the list.

sort()7 sort()8

test_list1 =

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
0
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
3
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5__12

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1=
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
0
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
1
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
3__12

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
6
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
7
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
8
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
9

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5list.sort()2
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
7
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
8list.sort()5

list.sort()8 test_list1 =__ ==2

==3

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5==6==7

==8 ==9

==3

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
4
The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical
5sort()3==7

Đầu ra:

The first list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The second list is : [1, 2, 4, 3, 5]
The lists are identical