Eof trong php

Trả về một chuỗi bao gồm (độ dài - 1) byte được đọc từ tệp được trỏ bởi handle. Nếu có lỗi xảy ra, nó sẽ trả về FALSE

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng hàm fgets() trong PHP

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng. miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS

Eof trong php

Eof trong php

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack. com trực tiếp giảng dạy tại hà nội. Chi tiết nội dung từ khóa học tham khảo liên kết. Key learning Java. Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán học có thể theo học khóa này. Number of Java job or. NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Chìa khóa trực tuyến= Đi phỏng vấn, Chìa khóa ngoại tuyến= Đi phỏng vấn+ 1. 5 tháng thực hiện tập tin bên ngoài doanh nghiệp

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại GIÁ SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể hoàn tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb. com/tuyen. vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào và xem mãi. Thông tin khóa học tại Key learning Java Online trên Udemy

Theo dõi fanpage của nhóm https. //www. Facebook. com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https. //www. Facebook. com/tuyen. vietjack to continue theo dõi hàng loạt bài viết mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile. mới nhất của chúng tôi

Vhost viết tắt của virtual host là kỹ thuật cho phép nhiều website có thể chia sẻ chung một IP. Trong phần này chúng ta sẽ tập trung viết về cấu hình vhost cho nginx và cấu hình php-fpm để vhost xử lý file php Để xem cách cài đặt nginx các bạn có thể xem lại bài trước tại đây

1. Cài đặt mô hình

Máy chủ web. Chuẩn bị sẵn một máy chủ cài đặt OS Centos 7. 6. 1810 has address IP public 10. 10. 11. 165

Máy khách. Chuẩn bị một máy khách cài đặt hệ điều hành Win 10 để kiểm tra truy cập trang web với IP máy khách 10. 10. 11. 160

Eof trong php

2. Cài đặt php

Để Vhost có thể xử lý được file php chúng ta cần cài đặt php, php-fpm và các phần mở rộng liên quan. Chúng ta truy cập ssh vào máy chủ web server và chạy lệnh cài đặt bên dưới

yum install -y php-common php-bcmath php-cli php-devel php-mcrypt php-mysql php-password-compat php-pclzip php-pdo php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-dba php-embedded php-enchant php-mbstring php-intl libssh2 php-pecl-ssh2 php-pecl-memcached php-pecl-memcache php-fpm

Edit file config của php-fpm

sed -i 's/user = apache/user = nginx/g' /etc/php-fpm.d/www.conf
sed -i 's/group = apache/group = nginx/g' /etc/php-fpm.d/www.conf
service php-fpm restart

3. Cấu hình Virtual Host

Truy cập vào đường dẫn chứa file config của nginx

Backup lại file nginx. conf

mv nginx.conf nginx.conf.bak

Edit file config Nginx

cat >> nginx.conf << "EOF"
user nginx;
worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid    /var/run/nginx.pid;


events {
  worker_connections 1024;
}


http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log /var/log/nginx/access.log main;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;

  keepalive_timeout 65;

  #gzip on;

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
EOF

Truy cập vào đường dẫn chung chứa mã của các trang web và tạo thư mục riêng chứa mã của trang quyenbx. Tên. vn

cd /var/www/html
mkdir quyenbx.name.vn

Truy cập đường dẫn chứa cấu hình tệp của virtualhost

Backup file config default

mv default.conf default.conf.bak

Tạo virtualhost trong Nginx

cat >> quyenbx.name.vn.conf << "EOF"
server {
  listen    80;
  server_name quyenbx.name.vn;
  access_log /var/logs/nginx/quyenbx.name.vn-access_log;
  error_log /var/logs/nginx/quyenbx.name.vn-error_log;

location / {
    root  /var/www/html/quyenbx.name.vn;
    index index.html index.php index.htm;
  }

location ~ \.php$ {
    root      /var/www/html/quyenbx.name.vn;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}
EOF

Tạo thư mục chứa nhật ký cho Vhost

Khởi động lại dịch vụ nginx

Trong bài viết này sử dụng tên miền quyenbx. Tên. vn để cấu hình virtualhost, người dùng cần thay đổi tên miền cũng như đường dẫn chứa mã phù hợp

Truy cập đường dẫn chứa mã của trang web quyenbx. Tên. vn

________số 8_______

Chúng ta tiến hành tạo 1 file test. php trong thư mục /var/www/html/thangth. Tên. vn to check website