Đề thi giữa học kì ii môn toán lớp 5 năm 2024

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 gồm 20 đề thi, có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22, giúp các em học sinh luyện giải đề, rồi so sánh kết quả vô cùng thuận lợi.

Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo xây dựng đề thi giữa kì 2 năm 2023 - 2024 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi giữa học kì 2 năm 2023 - 2024:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

1. Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 1

1.1. Đề thi giữa học kỳ II lớp 5 môn Toán

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

 1. 62,5
 2. 6,25
 3. 0,625
 4. 0,0625

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... m3 là:

 1. 3,76
 2. 3,760
 3. 37,6
 4. 3,076

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 giờ 25 phút = ........phút là:

 1. 85
 2. 125
 3. 49
 4. 1,25

Câu 4: Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 cm là:

 1. 4,41 cm3
 2. 44,1 cm3
 3. 9,261 cm3
 4. 92,61 cm3

Câu 5: Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm là:

 1. 78,5 dm2
 2. 196,25 dm2
 3. 7,85 dm2
 4. 19,625 dm2

Câu 6: Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm. Chiều cao hình thang 30 cm thì diện tích hình thang là:

 1. 2700cm
 2. 2700cm2
 3. 1350cm
 4. 1350cm2

Câu 7: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp?

 1. 40%
 2. 60%
 3. 25%
 4. 125%

Câu 8: Một hình tam giác có diện tích 600cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác là:

 1. 15cm
 2. 30cm
 3. 30
 4. 15

PHẦN II: TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 1. 17phút 21giây + 22 phút 15 giây
 1. 25 ngày 6 giờ - 4 ngày 9 giờ
 1. 17 năm 6 tháng – 15 năm 4 tháng
 1. 16 giờ 21 phút + 7 giờ 42 phút

Bài 2: Tìm y:

 1. y x 4,5 = 55,8
 1. y : 2,5 = 25,42

Bài 3: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25: 0,125

1.2. Đáp án đề thi giữa học kỳ II lớp 5 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm (4đ) Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

Câu 1: Đáp án C. 0,625

Câu 2: Đáp án D. 3,076

Câu 3: Đáp án A. 85

Câu 4: Đáp án C. 9,261cm3

Câu 5: Đáp án D. 19,625 dm2

Câu 6: Đáp án: D. 1350 cm2

Câu 7: Đáp án A. 40%

Câu 8: Đáp án B. 30cm

Phần II. Tự luận:

Bài 1 (2 đ): Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

 1. 39 phút 36 giây
 1. 20 ngày 21 giờ
 1. 2 năm 2 tháng
 1. 24 giờ 3 phút

Bài 2 (1 đ): Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm

 1. y x 4,5 = 55,8 b) y : 2,5 = 25,42

y = 55,8 : 4,5 y = 25,42 x 2,5

y = 12,4 y = 63,55

Bài 3: (2 đ): Bài giải

Diện tích xung quanh lớp học là:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2) 0,5đ

Diện tích trần nhà là:

10 x 6 = 60 (m2) 0,5 đ

Diện tích cần quát vôi là:

(160 + 60) – 7,8 = 212,2 (m2) 0,75đ

Đáp số: 212,2 m2 0,25 đ

Bài 4 (1 đ):

13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125

\= 13,25 x 2 + 13,25 x 4 + 13,25 x 8 (0,5 đ)

\= 13,25 x (2 + 4 + 8)

\= 13,25 x 14 (0,5 đ)

\= 185,5

1.3. Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

1

2

2

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Đại lượng và đo đại lượng: thời gian, thể tích

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

2,0

0,5

2,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

1

4

5

0

Số điểm

0,5

2,0

2,5

0

Giải bài toán có đến bốn phép tính với nội dung hình học.

Số câu

1

0

1

Số điểm

2,0

0

2,0

Tổng

Số câu

4

1

4

1

0

1

1

8

4

Số điểm

2,0

2,0

2,0

1,0

0

2,0

1,0

4,0

6,0

2. Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 2

2.1. Đề thi giữa học kỳ II lớp 5 môn Toán

Câu 1: Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

 1. 50 000
 2. 500 000
 3. 5 000
 4. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là: (1 điểm)

 1. 70,765
 2. 663,64
 3. 223,54
 4. 707,65

Câu 3: Lớp học có 32 học sinh số học nữ 12. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp (1 điểm)

 1. 34,5
 2. 35,4
 3. 37,4
 4. 37,5

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

 1. 1,05
 2. 15
 3. 10,05
 4. 10,5

Câu 5: 1 thế kỷ .............năm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (1 điểm)

 1. 100
 2. 300
 3. 250
 4. 200

Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

 1. 3,5
 2. 3,05
 3. 30,5
 4. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

 1. 30,5
 2. 30,05
 3. 3,005
 4. 3,05

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

 1. 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút
 1. 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây
 1. 5 phút 6 giây x 5
 1. 30 phút 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

2.2. Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

A

B

D

D

A

B

C

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

Câu 8: Tìm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

 1. 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9 giờ 37 phút
 1. 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

\= 8 phút 13 giây

 1. 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây
 1. 30 phút 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

2.3. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

05

01

Câu số

1, 2

3

4

9

5

Số điểm

1,5 đ

01 đ

01 đ

02 đ

01 đ

4,5 đ

02 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

7

6

Số điểm

01 đ

0,5 đ

1,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

01 đ

01 đ

4

Số đo thời gian

Số câu

01

01

Câu số

8

Số điểm

01 đ

01 đ

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

06

04

Tổng số

02

02

03

03

10

Số điểm

1,5 đ

02 đ

3,5 đ

03 đ

10 đ

3. Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 3

3.1. Đề thi giữa học kỳ II lớp 5 môn Toán

 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (M1) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm (>,<,=)

9,478 ….. 9,48

 1. >
 2. <
 3. =

Câu 2: (1 điểm) (M1) Trong số thập phân 12,653 .Chữ số 5 có giá trị là:

Câu 3: (1 điểm) (M1) 2 năm 3 tháng = ....tháng

A 23

 1. 24
 2. 27

Câu 4: (1 điểm) (M1) Hình lập phương có cạnh là 7cm. Vậy thể tích của hình là:

 1. 343 cm3
 2. 28 cm3
 3. 14 cm3

Câu 5: (1 điểm) (M2): Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm của 180 bạn học sinh tham gia các môn thể thao.

Số bạn tham gia môn đá banh, nhảy dây và cầu lông:

 1. 63
 2. 90
 3. 135

Câu 6: (1 điểm) (M2): 3m3 76 dm3 = ......... m3 là:

 1. 3,076
 2. 3,76
 3. 37,6

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7: (1 điểm) (M2): Một hình tròn có chu vi 31,4cm. Tính diện tích hình tròn đó.

Câu 8: (1 điểm) (M3): Một lớp học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao bằng 5m. Người ta quét vôi tường xung quanh lớp học. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2 và không quét trần và nền phòng.