Bootstrap 4 số đầu vào cộng trừ

cộng-trừ-đầu vào { -webkit-align-items. trung tâm; . trung tâm; . trung tâm; . cộng-trừ-đầu vào. trường-nhóm đầu vào { căn chỉnh văn bản. trung tâm; . 0. 5rem; . 0. 5rem; . 1rem; . cộng-trừ-đầu vào. trường nhóm đầu vào. -webkit-bên trong-nút quay,. cộng-trừ-đầu vào. trường nhóm đầu vào. -webkit-outer-spin-button { -webkit-xuất hiện. không có; . không có; . cộng-trừ-đầu vào. nút-nhóm đầu vào. vòng tròn {bán kính đường viền. 50%; . 0. 25em 0. 8em; 
  
  
  
 

 
  

function wcqib_refresh_quantity_increments() {
  jQuery("div.quantity:not(.buttons_added), td.quantity:not(.buttons_added)").each(function(a, b) {
    var c = jQuery(b);
    c.addClass("buttons_added"), c.children().first().before(''), c.children().last().after('')
  })
}
String.prototype.getDecimals || (String.prototype.getDecimals = function() {
  var a = this,
    b = ("" + a).match(/(?:\.(\d+))?(?:[eE]([+-]?\d+))?$/);
  return b ? Math.max(0, (b[1] ? b[1].length : 0) - (b[2] ? +b[2] : 0)) : 0
}), jQuery(document).ready(function() {
  wcqib_refresh_quantity_increments()
}), jQuery(document).on("updated_wc_div", function() {
  wcqib_refresh_quantity_increments()
}), jQuery(document).on("click", ".plus, .minus", function() {
  var a = jQuery(this).closest(".quantity").find(".qty"),
    b = parseFloat(a.val()),
    c = parseFloat(a.attr("max")),
    d = parseFloat(a.attr("min")),
    e = a.attr("step");
  b && "" !== b && "NaN" !== b || (b = 0), "" !== c && "NaN" !== c || (c = ""), "" !== d && "NaN" !== d || (d = 0), "any" !== e && "" !== e && void 0 !== e && "NaN" !== parseFloat(e) || (e = 1), jQuery(this).is(".plus") ? c && b >= c ? a.val(c) : a.val((b + parseFloat(e)).toFixed(e.getDecimals())) : d && b <= d ? a.val(d) : b > 0 && a.val((b - parseFloat(e)).toFixed(e.getDecimals())), a.trigger("change")
});
/* -- quantity box -- */

.quantity {
 display: inline-block; }

.quantity .input-text.qty {
 width: 35px;
 height: 39px;
 padding: 0 5px;
 text-align: center;
 background-color: transparent;
 border: 1px solid #efefef;
}

.quantity.buttons_added {
 text-align: left;
 position: relative;
 white-space: nowrap;
 vertical-align: top; }

.quantity.buttons_added input {
 display: inline-block;
 margin: 0;
 vertical-align: top;
 box-shadow: none;
}

.quantity.buttons_added .minus,
.quantity.buttons_added .plus {
 padding: 7px 10px 8px;
 height: 41px;
 background-color: #ffffff;
 border: 1px solid #efefef;
 cursor:pointer;}

.quantity.buttons_added .minus {
 border-right: 0; }

.quantity.buttons_added .plus {
 border-left: 0; }

.quantity.buttons_added .minus:hover,
.quantity.buttons_added .plus:hover {
 background: #eeeeee; }

.quantity input::-webkit-outer-spin-button,
.quantity input::-webkit-inner-spin-button {
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 margin: 0; }
 
 .quantity.buttons_added .minus:focus,
.quantity.buttons_added .plus:focus {
 outline: none; }

Lớp .input-group là một vùng chứa để nâng cao đầu vào bằng cách thêm biểu tượng, văn bản hoặc nút ở phía trước hoặc phía sau trường đầu vào dưới dạng "văn bản trợ giúp"

Sử dụng .input-group-prepend để thêm văn bản trợ giúp phía trước đầu vào và .input-group-append để thêm văn bản trợ giúp phía sau đầu vào

Cuối cùng, thêm lớp .input-group-text để tạo kiểu cho văn bản trợ giúp đã chỉ định

Ví dụ


 


   


      @
   


   
 

 


   
   


      @example. com
   


 


Tự mình thử »

Mẹo. Chúng tôi sử dụng lớp tiện ích .mb-3 để đảm bảo rằng nhóm đầu vào có đáy lề phù hợp. Đọc thêm về các lớp tiện ích trong Chương Tiện ích BS4 của chúng tôi


Kích thước nhóm đầu vào

Sử dụng lớp .input-group-sm cho các nhóm đầu vào nhỏ và .input-group-lg cho các nhóm đầu vào lớn

Ví dụ


 


    


       Nhỏ
   


   
 
 


   


      Mặc định
   


   
 
 


   


      Lớn
   


   
 


Tự mình thử »Nhiều đầu vào và người trợ giúp

Thêm nhiều đầu vào hoặc addons

Ví dụ 


   


      Người
   


   
   
 
 


   


      Một
      Hai
      Ba
   


   
 


Tự mình thử »


Nhóm đầu vào với hộp kiểm và radio

Bạn cũng có thể sử dụng hộp kiểm hoặc nút radio thay vì văn bản

Ví dụ


 


   


     
   


 


 


 


   


     
   


 


 

Tự mình thử »


Nhóm nút đầu vào

Ví dụ


 


Nút cơ bản
 


 


 
 


Đi
  
 


ĐƯỢC RỒI
Hủy bỏ
 


Tự mình thử »


Nhóm đầu vào với nút thả xuống

Thêm một nút thả xuống trong nhóm đầu vào. Lưu ý rằng bạn không cần. trình bao bọc thả xuống, như bạn thường làm

Ví dụ


  


    
nút thả xuống
    
    


     
      
      
    


  


  

Tự mình thử »


Nhãn nhóm đầu vào

Đặt nhãn bên ngoài nhóm đầu vào và nhớ rằng giá trị của thuộc tính for phải khớp với id của đầu vào

Có thể thêm các nút cộng trừ trong đầu vào của loại số không?

không thực sự. Bạn sẽ phải tạo giao diện người dùng đó bằng html và CSS

Làm cách nào để thêm tiền tệ vào đầu vào trong Bootstrap?

Để hiển thị định dạng số tiền tệ đầu vào, chỉ cần sử dụng. toLocaleString('en-US', { style. 'tiền tệ', tiền tệ. 'USD' }); . Nó sẽ định dạng aumont tiền tệ của bạn và hiển thị trong đầu vào.

Làm cách nào để làm cho trường đầu vào phản hồi nhanh trong Bootstrap 4?

Bạn có thể áp dụng các lớp bootstrap để đáp ứng chiều rộng . Bạn có thể tạo cho nó một đường viền nếu muốn, để làm cho nó trông giống như một đầu vào. Sử dụng textContent thay vì giá trị để truy cập dữ liệu và sử dụng sự kiện tiêu điểm thay vì sự kiện thay đổi. Lưu câu trả lời này.

Các loại đầu vào trong Bootstrap 4 là gì?

Bootstrap hỗ trợ tất cả các loại đầu vào HTML5. văn bản, mật khẩu, ngày giờ, ngày giờ địa phương, ngày, tháng, giờ, tuần, số, email, url, tìm kiếm, điện thoại và màu sắc . Ghi chú. Đầu vào sẽ KHÔNG được tạo kiểu đầy đủ nếu loại của chúng không được khai báo đúng.