Bài tập kẻ bảng tin học lớp 10 năm 2024

Viết chương trình yêu cầu nhập số thực dương a. Chương trình cần kiểm tra dữ liệu nhập như sau: Nếu số đã nhập nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì thông báo: “Nhập sai, số a phải lớn hơn 0. Nhập lại”. Chương trình chỉ dừng sau khi người dùng nhập đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 152 SGK Tin học 10

  1. Viết chương trình yêu cầu nhập số thực dương a. Chương trình cần kiểm tra dữ liệu nhập như sau: Nếu số đã nhập nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì thông báo: “Nhập sai, số a phải lớn hơn 0. Nhập lại”. Chương trình chỉ dừng sau khi người dùng nhập đúng.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết chương trình

Lời giải chi tiết:

a=float(input("Nhập số thực dương: "))

while a<=0:

print("Nhập sai, số a phải lớn hơn 0. Nhập lại")

a=float(input("Nhập số thực dương: "))

Bài tập kẻ bảng tin học lớp 10 năm 2024

  1. Viết chương trình in bảng cửu chương ra màn hình như sau:

- Hàng thứ nhất in ra bảng nhân 1, 2, 3, 4, 5

- Hàng thứ hai in ra bảng nhân 6, 7, 8, 9, 10

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết chương trình

Lời giải chi tiết:

for i in range(1,11):

for j in range(1,6):

print(j,"x",i,"=",i*j, end="\t")

print()

print()

for i in range(1,11):

for j in range(6,11):

print(j,"x",i,"=",i*j, end="\t")

print()

Bài tập kẻ bảng tin học lớp 10 năm 2024

Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 152 SGK Tin học 10

  1. Viết chương trình nhập hai số tự nhiên Y1, Y2 là số năm, Y2 > Y1. Tính xem trong khoảng thời gian từ năm Y1 đến năm Y2 có bao nhiêu năm nhuận. Áp dụng tính xem trong thế kỉ XXI có bao nhiêu năm nhuận.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết chương trình

Để kiểm tra 1 năm có phải năm nhuận hay không, cần tuân theo 1 trong 2 nguyên tắc sau đây.

- Năm nhuận là năm chia hết cho 400

- Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100

Lời giải chi tiết:

Bài tập kẻ bảng tin học lớp 10 năm 2024

Để tính xem trong thế kỉ XXI có bao nhiêu năm nhuận, nhập Y1 = 2001 và Y2 = 2100.

  1. Gọi ƯCLN là hàm ƯCLN của hai số tự nhiên a, b. Dễ thấy ta có ƯCLN(a, b) = ƯCLN(b, a%b) nếu b > 0 và ƯCLN(a, 0) = a. Từ đó hãy viết chương trình nhập hai số a, b và tính ƯCLN của a và b.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết chương trình

Lời giải chi tiết:

a=int(input("Nhập số tự nhiên thứ nhất: "))

b=int(input("Nhập số tự nhiên thứ hai: "))

def UCLN(a,b):

r = a % b

while r != 0:

a = b

b = r

r = a % b

return b

print("ƯCLN của a và b là: ",UCLN(a,b))

Bài tập kẻ bảng tin học lớp 10 năm 2024

  • Bài 32. Ôn tập lập trình python SGK Tin học 10 Kết nối tri thức 10 Viết chương trình nhập số n, sau đó nhập danh sách tên học sinh với họ, đệm, tên. Sắp xếp tên học sinh trong lớp theo bảng chữ cái. Đưa kết quả ra màn hình.
  • Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình SGK Tin học 10 Kết nối tri thức Đọc và thảo luận nhóm các phương pháp, công cụ sau để biết chức năng, tác dụng của từng công cụ trong công việc kiểm thử chương trình.
  • Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình SGK Tin học 10 KNTT Quan sát các trường hợp chương trình gặp lỗi như sau, từ đó nhận biết và phân biệt một số loại lỗi của chương trình. Bài 28. Phạm vi của biến SGK Tin học 10 Kết nối tri thức

Một biến được định nghĩa trong chương trình chính (bên ngoài các hàm) thì sẽ được sử dụng như thế nào bên trong các hàm?