Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

Bạn có thể nhận Đá Quý từ gói trong Chợ, Cửa hàng Ngọc, hoặc Cửa hàng Bang hội! Cũng như nhận Đá Quý ngẫu nhiên từ Kẻ tích trữ Cộng sự!

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

Thông tin:

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

1. Có 20 loại Đá Quý trong trò chơi (không bao gồm Đá Quý trong Chiến Trường Thù Hận).

2. Có 8 loại Đá Quý có thể thu thập từ Quái: Sư Điểu, Người khổng lồ, Báo Nanh Kiếm, Quái sầu riêng, Ngựa Thành Troy, Rồng Ngọc Bích, Tử Thần và Tê Giác.

3. Đá Quý được chia thành 5 loại: Trắng/Phổ biến, Lục/Không phổ biến, Lam/Hiếm, Tím/Sử thi và Vàng/Huyền thoại. Bạn có thể hợp nhất Đá Quý lên cấp cao hơn và tách Đá Quý thành cấp thấp hơn. Điều này sẽ không làm phá vỡ Đá Quý của bạn!

4. Bạn có thể khảm tối đa 3 Đá Quý cho mỗi trang bị (khe 4 được dành riêng cho Ấn). Lưu ý rằng bạn không thể khảm cùng loại Đá Quý vào cùng một trang bị.

5. Khi chọn Đá Quý để tăng sức chiến đấu, hãy ưu tiên ATK, sau đó là HP tối đa, và DEF.

6. Nếu bạn không có đủ Đá Quý, hãy chia Đá Quý thành 4 cấp thấp hơn để sử dụng tất cả. Khi bạn có nhiều Đá Quý hơn, bạn có thể hợp nhất thành cấp cao hơn.

Tên

Hình ảnh

Tăng cường

Đá Quý Vô Địch

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

Tốc độ di chuyển+20%

HP Quân đội tối đa+15%

Đá Quý ATK Kỵ binh

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

ATK Kỵ binh+20%

Đá Quý DEF Kỵ binh

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

DEF Kỵ binh+20%

Đá Quý ATK Bộ binh

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

ATK Bộ binh+20%

Đá Quý DEF Bộ binh

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

DEF Bộ binh+20%

Đá Quý ATK Máy Bắn Đá

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

ATK Máy Bắn Đá+20%

Đá Quý ATK Cung thủ

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

ATK Cung thủ+20%

Đá Quý DEF Cung thủ

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

DEF Cung thủ+20%

Đá Quý ATK Bẫy

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

Trap ATK+20%

Đá Quý DEF Bẫy

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

DEF Bẫy+20%

Đá Quý DEF Tường

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

DEF Tường+20%

Đá Quý Thợ Săn Nhanh Nhẹn

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

Năng lượng tối đa+1000

Tốc độ di chuyển săn quái +30%

Đá Quý Điểu Sư

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

ATK Bẫy+10%

DEF Bẫy+10%

Đá Quý Khổng Lồ

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

ATK Kỵ binh+10%

DEF Kỵ binh+10%

Đá Nanh Kiếm

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

HP Kỵ binh tối đa+15%

Tốc độ di chuyển+5%

Đá Quý Kinh Sợ

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

ATK Bộ binh+10%

DEF Bộ binh+10%

Ngọc Quý Thành Troy

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

HP Bộ binh tối đa+15%

Tốc độ di chuyển+5%

Đá Quý Rồng

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

ATK Cung thủ+10%

DEF Cung thủ+10%

Đá Đoạt Hồn

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

HP Cung thủ tối đa+15%

Tốc độ di chuyển+5%

Đá Tê Giác

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

Tỷ lệ sản xuất lương thực+30%

Tải Trọng Quân Đội +20%

Lời khuyên khi sử dụng bộ Đá Quý:

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

1. Nếu bạn sử dụng 3 loại cho đội quân của bạn:

Đá Quý ATK Bộ binh + Đá Quý ATK Kỵ binh + Đá Quý ATK Cung thủ

Atk là gì trong game lords mobile năm 2024

2. Nếu bạn sử dụng 2 loại cho đội quân của bạn ( sử dụng Đá quý ATK tương ứng, và thêm Đá quý vô địch cho lần tăng cường cuối cùng!)