Bài tập chương 4 khúc xạ ánh sáng năm 2024

Bài tập chương 4 khúc xạ ánh sáng năm 2024

M

N

A

S

BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG VÀ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Bài 1: Một tia sáng đi từ không khí vào nước có chiết suất n =4/3 dưới góc tới i = 300.

Tính góc khúc xạ

Tính góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới.

ĐS: 220, 80

Bai 2. Moät tia saùng ñi töø nöôùc (n1 \= 4/3) vaøo thuûy tinh (n2 \= 1,5) vôùi goùc

tôùi 350. Tính goùc khuùc xaï.

ÑS : 30,60

Bài 3:Tia sáng truyền trong không khí đến gặp mặt thoáng chất lỏng có n=

. Tia phản xạ và khúc xạ

vuông góc với nhau.Tính góc tới?

ĐS: 600

Bài 4: Một cây gậy cắm thẳng đứng xuống đáy hồ sâu 1,5m. Phần gậy nhô lên khỏi mặt nước là 0,5m.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến mặt nước góc 600. Tính chiều dài

bóng cây gậy trên mặt nước và dưới đáy hồ?

ĐS: 0,85m và 2,11m

Bài 5: Một quả cầu trong suốt có R=14cm, chiết suất n.

Tia tới SA song song và cách đường kính MN đoạn d=7cm,

cho tia khúc xạ AN như hình vẽ.n=?

ĐS:1,93

Bài 6. Ñoái vôùi cuøng moät aùnh saùng ñôn saéc, chieát suaát tuyeát ñoái cuûa

nöôùc laø 4/3, chieát suaát tæ ñoái cuûa thuûy tinh ñoái vôùi nöôùc laø 9/8. Cho

bieát vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng c = 3.108 m/s. Haõy tính vaän

toác cuøa aùnh saùng naøy trong thuûy tinh.

ÑS: 200 000 km/s

Bài 7: Một cái máng nước sâu 30 cm, rộng 40cm có hai thành bên thẳng

đứng.Đúng lúc mág cạn nước thì bóng râm của thành A kéo đến thành B

đối diện. Người ta đổ nước vào máng đến một độ cao h thì bóng của thành

A giảm 7cm so với trước. n=4/3.Hãy tính h, vẽ tia sáng giới hạn của bóng

râm của thành máng khi có nước?.

ĐS:h=12cm

Bài 8: Một tia sáng được chiếu đến điểm giữa của mặt trên một khối lập

phương trong suốt có n=1,5.Tìm góc tới lớn nhất để tia khúc xạ còn gặp

mặt đáy của khối lập phương?

i

a

AB

Một sản phẩm của công ty TNHH Giáo dục Edmicro

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO MST: 0108115077 Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Tây Hà, số 19 Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Lớp học

 • Lớp 1
 • Lớp 2
 • Lớp 3
 • Lớp 4
 • Lớp 5
 • Lớp 6
 • Lớp 7
 • Lớp 8
 • Lớp 9
 • Lớp 10
 • Lớp 11
 • Lớp 12

Tài khoản

 • Gói cơ bản
 • Tài khoản Ôn Luyện
 • Tài khoản Tranh hạng
 • Chính Sách Bảo Mật
 • Điều khoản sử dụng

Thông tin liên hệ

(+84) 096.960.2660

 • Chính Sách Bảo Mật
 • Điều khoản sử dụng

Follow us

Bài tập chương 4 khúc xạ ánh sáng năm 2024