2 ngày 6 giờ nhân 5 bằng bao nhiêu

- Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên và ghi đơn vị đo tương ứng sau kết quả tìm được.

- Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.

Lời giải chi tiết:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3

    = 5 giờ 65 phút × 3  (65 phút = 1 giờ 5 phút)

    = 6 giờ 5 phút × 3

    = 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3

    = 3 giờ 40 phút  + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

    = 3 giờ 40 phút  + 7 giờ 15 phút

    = 10 giờ 55 phút. 

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

    =  11 phút 56 giây : 4

    = 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

    = 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

    = 25 phút 9 giây.

Bài 3

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Bây giờ, bốn chiếc đồng hồ treo tường tại một cửa hàng hiển thị thời gian như hình bên:

2 ngày 6 giờ nhân 5 bằng bao nhiêu

Biết trong số đó có:

- Một đồng hồ chạy đúng giờ.                                  

- Một đồng hồ chạy chậm 5 phút.

- Một đồng hồ chạy nhanh 5 phút.                             

-  Một đồng hồ bị hết pin từ hôm qua.

Hỏi bây giờ là mấy giờ?

A. 4 giờ 25 phút                                            

B. 4 giờ 15 phút

C. 8 giờ 55 phút                                             

D. 4 giờ 20 phút