2 ngày 6 giờ nhận 5 bằng bao nhiêu

Giả sử bạn cần cộng hai giá trị thời gian khác nhau với nhau để có được tổng. Hoặc, bạn cần trừ một giá trị thời gian từ một giá trị khác để có được tổng thời gian làm việc trên một dự án.

Như bạn sẽ thấy trong các mục bên dưới, điều này Excel giúp bạn dễ dàng cộng hoặc trừ thời gian.

WindowsWeb

Cộng thời gian

Giả sử bạn muốn biết sẽ mất bao nhiêu giờ và phút để hoàn thành hai nhiệm vụ. Bạn ước tính rằng nhiệm vụ thứ nhất sẽ mất 6 giờ 45 phút và nhiệm vụ thứ hai sẽ mất 9 giờ 30 phút.

Đây là một cách để thiết lập tính năng này trong trang tính.

 1. Nhập 6:45 vào ô B2 và nhập 9:30 vào ô B3.

 2. Trong ô B4, nhập =B2+B3 , rồi nhấn Enter.

  Kết quả là 16:15—16 giờ 15 phút—cho việc hoàn thành hai nhiệm vụ.

  Mẹo: Bạn cũng có thể cộng thời gian bằng chức năng Tự Tính tổng để cộng các số. Chọn ô B4, rồi trên tab Trang đầu, chọn Tự Tính tổng. Công thức sẽ có dạng: =SUM(B2:B3). Nhấn Enter để có cùng kết quả, 16 giờ và 15 phút.

Vâng, thật dễ dàng, nhưng có thêm một bước nếu số giờ của bạn cộng lại lớn hơn 24 giờ. Bạn cần áp dụng một định dạng đặc biệt cho kết quả của công thức này.

Để cộng lớn hơn 24 giờ:

 1. Trong ô B2, nhập 12:45 và trong ô B3, nhập 15:30.

 2. Nhập =B2+B3 vào ô B4, sau đó nhấn Enter.

  Kết quả là 4:15 không phải những gì bạn có thể mong đợi. Lý do là vì thời gian của Tác vụ 2 là 24 giờ. 15:30 giống như 3:30.

 3. Để hiển thị thời gian lớn hơn 24 giờ, chọn ô B4.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, chọn Định dạng, rồi chọn Định dạng Ô.

 5. Trong hộp Định dạng Ô, chọn Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

 6. Trong hộp Loại , ở đầu danh sách các định dạng, nhập [h]:mm;@ rồi chọn OK.

  Ghi lại dấu hai chấm sau [h] và dấu chấm phả sau mm.

Kết quả sẽ là 28 giờ 15 phút. Lần sau khi bạn cần nó, định dạng này sẽ ở trong danh sách Loại.

Trừ thời gian

Đây là một ví dụ khác: Giả sử bạn và bạn bè biết cả thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc tại một dự án tình nguyện và muốn biết các bạn đã dành vào tổng thời gian bao nhiêu.

Làm theo các bước sau để biết khoảng thời gian trôi qua—là khoảng thời gian giữa hai thời điểm.

 1. Trong ô B2, hãy nhập thời gian bắt đầu, nhập một khoảng trắng, sau đó nhập "s" nếu là giờ sáng hoặc "c" nếu là giờ chiều và nhấn Enter. Trong ô C2, hãy nhập thời gian kết thúc, bao gồm cả ký hiệu “s” hoặc “c” thích hợp và nhấn Enter. Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc của bạn bè, Joy và Leslie.

  - Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên và ghi đơn vị đo tương ứng sau kết quả tìm được.

  - Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.

  Lời giải chi tiết:

  a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3

      = 5 giờ 65 phút × 3  (65 phút = 1 giờ 5 phút)

      = 6 giờ 5 phút × 3

      = 18 giờ 15 phút.

  b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3

      = 3 giờ 40 phút  + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

      = 3 giờ 40 phút  + 7 giờ 15 phút

      = 10 giờ 55 phút. 

  c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

      =  11 phút 56 giây : 4

      = 2 phút 59 giây.

  d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

      = 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

      = 25 phút 9 giây.

  Bài 3

  Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?