wassaname là gì - Nghĩa của từ wassaname

wassaname có nghĩa là

thường được sử dụng trong bất kỳ tình huống nào khi từ chính xác không xuất hiện ngay lập tức với tâm trí.Cũng đã được sử dụng như một từ trong đó quyền của riêng mình khi được coi là phù hợp.Thường có thể hiểu toàn bộ cuộc trò chuyện với nhiều sự thay thế "wassaname".

Thí dụ

"Tôi đã có không giới hạn Wassaname trên băng thông rộng của tôi" " "Tôi nói chuyện với những người mà Wassaname không phải là ngôn ngữ đầu tiên của họ"