Viết chương trình pascal tính trung bình cộng 4 số

Answers ( )

Show
 1. quynhnhu

  1

  2021-08-01T16:33:50+00:00

  Program Trung_binh;

  uses crt;

  var t1,t2,t3,t4,tong: real;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so thu nhat =’);readln(t1);

  write(‘nhap so thu hai =’);readln(t2);

  write(‘nhap so thu ba =’);readln(t3);

  write(‘nhap so thu tu =’);readln(t4);

  tong:=t1+t2+t3+t4;

  write(‘Trung binh cong cua 4 so = ‘ ,tong div 4);

  readln;

  end.

 2. dantam

  0

  2021-08-01T16:34:36+00:00

  Gửi  bn ạ

  Học tốt nha

  Cho mk xin câu trả lời hay nhất nha

Program Trung_binh_cong;

uses crt;

Var T,a,b,c,d:real;

Begin

clrscr;

Writeln('Nhap bon so can tinh trung binh cong:');readln(a,b,c,d);

T:=(a+b+c+d)/4;

Writeln('Trung binh cong la:',T:10;2);

readln;

End.

Trong một đợt đi dã ngoại nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, ban tổ chức dự định phát đều các vật dụng gồm áo và mũ cho các thành viên tham gia. Tính xem mỗi người được phát bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái mũ và tính số lượng áo, mũ còn thừa.

Trong một đợt đi dã ngoại nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, ban tổ chức dự định phát đều các vật dụng gồm áo và mũ cho các thành viên tham gia. Tính xem mỗi người được phát bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái mũ và tính số lượng áo, mũ còn thừa.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản DANGOAI.INP có cấu trúc:

 • Hàng 1: ghi hai số nguyên dương A, M là số áo và mũ (10 ≤ A, M  ≤ 103).
 • Hàng 2: ghi số nguyên dương T là số thành viên tham dự đợt dã ngoại.

Kết quả: Ghi vào file DANGOAI.OUT có cấu trúc:

 • Hàng 1: lần lượt là số áo, số mũ mỗi thành viên được phát (mỗi số cách nhau một ký tự trắng).
 • Hàng 2: lần lượt là số áo, số mũ còn thừa.

23/10/2022 |   0 Trả lời

 • Cho 2 số nguyên a,b. thương của 2 số nguyên là c: hãy viết chương trình tính thương của 2 số đó

  Giúp em v ạ em sắp thi

  27/10/2022 |   1 Trả lời

 • (0101...) là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ gì?

  30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Máy tính chỉ có thể hiểu trực tiếp hiểu ngôn ngữ nào?

  30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Máy tính thực hiện một công việc thông qua yếu tố nào?

  30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Ngôn ngữ lập trình thông dụng ở cấp học THCS là gì?

  30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Chương trình máy tính là dãy ………. mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

  30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a,b từ bàn phím. In ra hai số ra màn hình trên cùng 1 dòng(khi chạy chương trình nhập a=5, =6 để kiểm tra kết quả).

  Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a,b từ bàn phím. In ra hai số ra màn hình trên cùng 1 dòng (khi chạy chương trình nhập a=5, =6 để kiểm tra kết quả).

  31/10/2022 |   0 Trả lời

 • Để cho Rô-bốt thực hiện được công việc nhặt rác thì con người phải làm gì?

  31/10/2022 |   1 Trả lời

 • Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là gì?

  31/10/2022 |   1 Trả lời

 • Uses là từ khóa để khai báo yếu tố gì?

  31/10/2022 |   1 Trả lời

 • Dùng từ khóa nào để cho biết điểm bắt đầu và kết thúc chương trình?

  01/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết chương trình nhập vào 2 số a và b từ bàn phím tính tổng, hiệu, thích thương của hai số a và b. tính trung bình cộng của 2 số a và b.

  viết chương trình nhập vào 2 số a và b từ bàn phím tính tổng, hiệu, thích thương của hai số a và b. tính trung bình cộng của 2 số a và b