Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xa253faf770dead1b4d2cd72a4d5d824e4c3c75fa 1 0 14:20 22/09/2023

Token Astro Pepe có mã ký hiệu là AstroPepe hoạt động trên nền tảng eth. Astro Pepe/AstroPepe thực hiện 17 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 14,252.95 USD (8.96 ETH)

bsc0x52419258e3fa44deac7e670eadd4c892b480a805 1 0 14:00 22/09/2023

Token StarShip có mã ký hiệu là STARSHIP hoạt động trên nền tảng bsc. StarShip/STARSHIP thực hiện 522 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,653.93 USD (353.94 ETH)

eth0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096 1 0 14:00 22/09/2023

Token Bounce Token có mã ký hiệu là Auction hoạt động trên nền tảng eth. Bounce Token/Auction thực hiện 317 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 399,429.32 USD (250.64 ETH)

eth0x9138c8779a0ac8a84d69617d5715bd8afa23c650 1 0 14:00 22/09/2023

Token Floor Cheese Burger có mã ký hiệu là FLRBRG hoạt động trên nền tảng eth. Floor Cheese Burger/FLRBRG thực hiện 191 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,563.23 USD (37.42 ETH)

eth0x017e9db34fc69af0dc7c7b4b33511226971cddc7 1 0 14:00 22/09/2023

Token On Chain Dynamics có mã ký hiệu là OCD hoạt động trên nền tảng eth. On-Chain Dynamics/OCD thực hiện 284 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 238,757.55 USD (150.19 ETH)

eth0xebb82c932759b515b2efc1cfbb6bf2f6dbace404 1 0 14:00 22/09/2023

Token shares finance có mã ký hiệu là SHARES hoạt động trên nền tảng eth. shares.finance/SHARES thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,356.05 USD (47.35 ETH)

eth0x235c8ee913d93c68d2902a8e0b5a643755705726 1 0 14:00 22/09/2023

Token tehBag có mã ký hiệu là BAG hoạt động trên nền tảng eth. tehBag/BAG thực hiện 159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,377.79 USD (67.56 ETH)

eth0x3e34eabf5858a126cb583107e643080cee20ca64 1 0 14:00 22/09/2023

Token Linq có mã ký hiệu là LINQ hoạt động trên nền tảng eth. Linq/LINQ thực hiện 310 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,912.68 USD (102.59 ETH)

eth0x38029c62dfa30d9fd3cadf4c64e9b2ab21dbda17 1 0 14:00 22/09/2023

Token Dubbz có mã ký hiệu là Dubbz hoạt động trên nền tảng eth. Dubbz/Dubbz thực hiện 168 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,359.03 USD (150.41 ETH)

eth0xfa4baa6951b6ee382e9ff9af2d523278b99ca6d0 1 0 14:00 22/09/2023

Token House có mã ký hiệu là HOUSE hoạt động trên nền tảng eth. House/HOUSE thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 31,033.69 USD (19.51 ETH)

eth0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 1 0 14:00 22/09/2023

Token PAAL AI có mã ký hiệu là $PAAL hoạt động trên nền tảng eth. PAAL AI/$PAAL thực hiện 240 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,435.98 USD (123.63 ETH)

eth0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba 1 0 14:00 22/09/2023

Token FINE có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng eth. FINE/FINE thực hiện 2,898 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,031,873.73 USD (1,910.24 ETH)

eth0x562e12e1e792643d168c1fa01c1b7198a0f83c9f 1 0 14:00 22/09/2023

Token BookieBot có mã ký hiệu là BB hoạt động trên nền tảng eth. Bookiebot/BB thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,863.58 USD (52.24 ETH)

eth0x5fe72ed557d8a02fff49b3b826792c765d5ce162 1 0 14:00 22/09/2023

Token Shezmu có mã ký hiệu là SHEZMU hoạt động trên nền tảng eth. Shezmu/SHEZMU thực hiện 177 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,977.33 USD (94.37 ETH)

eth0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 1 0 14:00 22/09/2023

Token BlockBank có mã ký hiệu là BBANK hoạt động trên nền tảng eth. BlockBank/BBANK thực hiện 163 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 225,812.66 USD (141.93 ETH)

eth0xbc8b7ff89eb2b73ecdd579f81424a3b582200808 1 0 14:00 22/09/2023

Token Curve Inu có mã ký hiệu là CRVY hoạt động trên nền tảng eth. Curve Inu/CRVY thực hiện 263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,390.94 USD (70.75 ETH)

eth0x0b7f0e51cd1739d6c96982d55ad8fa634dd43a9c 1 0 14:00 22/09/2023

Token Dream Machine Token có mã ký hiệu là DMT hoạt động trên nền tảng eth. DMT/DMT thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,068.56 USD (42.20 ETH)

eth0x38cf11283de05cf1823b7804bc75068bd6296957 1 0 14:00 22/09/2023

Token MOONBOT có mã ký hiệu là MBOT hoạt động trên nền tảng eth. MOONBOT/MBOT thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,546.23 USD (50.79 ETH)

eth0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 1 0 14:00 22/09/2023

Token NFTWorlds có mã ký hiệu là WRLD hoạt động trên nền tảng eth. NFT Worlds/WRLD thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,525.00 USD (54.39 ETH)

eth0xcb84d72e61e383767c4dfeb2d8ff7f4fb89abc6e 1 0 14:00 22/09/2023

Token Vega có mã ký hiệu là VEGA hoạt động trên nền tảng eth. VEGA/VEGA thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 31,252.23 USD (19.46 ETH)

eth0xe0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c 1 0 14:00 22/09/2023

Token SPX6900 có mã ký hiệu là SPX hoạt động trên nền tảng eth. SPX6900/SPX thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 148,225.33 USD (93.50 ETH)

arbitrum0xd77b108d4f6cefaa0cae9506a934e825becca46e 1 0 14:00 22/09/2023

Token WINR có mã ký hiệu là WINR hoạt động trên nền tảng arbitrum. WINR/WINR thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 325,679.38 USD (204.55 ETH)

eth0x20cdecbf5d56870b4068a255580a58d068446c92 1 0 14:00 22/09/2023

Token Monkeys Token có mã ký hiệu là MONKEYS hoạt động trên nền tảng eth. Monkeys Token/MONKEYS thực hiện 116 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,195.90 USD (31.50 ETH)

eth0xccccb68e1a848cbdb5b60a974e07aae143ed40c3 1 0 14:00 22/09/2023

Token TOPIA có mã ký hiệu là TOPIA hoạt động trên nền tảng eth. TOPIA/TOPIA thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,735.44 USD (136.95 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 1 0 14:00 22/09/2023

Token DORK LORD có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL thực hiện 446 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 255,372.49 USD (160.84 ETH)

bsc0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 1 0 14:00 22/09/2023

Token Thena có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng bsc. THENA/THE thực hiện 1,510 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,262.08 USD (865.69 ETH)

polygon0x03b54a6e9a984069379fae1a4fc4dbae93b3bccd 1 0 14:00 22/09/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 (PoS) có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng polygon. Wrapped liquid staked Ether 2.0 (PoS)/wstETH thực hiện 1,196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 876,486.48 USD (1,662,488.90 ETH)

eth0x7ae075546e8042dc263fa0eb6519ce0a04eabb93 1 0 14:00 22/09/2023

Token Metal Tools có mã ký hiệu là METAL hoạt động trên nền tảng eth. Metal Tools/METAL thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,156.76 USD (45.88 ETH)

eth0xbe042e9d09cb588331ff911c2b46fd833a3e5bd6 1 0 14:00 22/09/2023

Token Pepe có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng eth. Pepe/PEPE thực hiện 252 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,603.73 USD (104.24 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 14:00 22/09/2023

Token 0x0 ai AI Smart Contract có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,446.61 USD (88.41 ETH)

eth0xed1167b6dc64e8a366db86f2e952a482d0981ebd 1 0 14:00 22/09/2023

Token Lybra có mã ký hiệu là LBR hoạt động trên nền tảng eth. Lybra/LBR thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 428,386.98 USD (269.15 ETH)

eth0x046eee2cc3188071c02bfc1745a6b17c656e3f3d 1 0 14:00 22/09/2023

Token Rollbit Coin có mã ký hiệu là RLB hoạt động trên nền tảng eth. Rollbit Coin/RLB thực hiện 630 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,645,356.73 USD (1,663.32 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 14:00 22/09/2023

Token Revest Finance có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,827.00 USD (32.02 ETH)

eth0x423f4e6138e475d85cf7ea071ac92097ed631eea 1 0 14:00 22/09/2023

Token PondCoin có mã ký hiệu là PNDC hoạt động trên nền tảng eth. Pond Coin/PNDC thực hiện 1,167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,577,584.48 USD (995.19 ETH)

eth0x75ce16d11b83605aa039d40d7d846ff23064fb65 1 0 14:00 22/09/2023

Token DUBX có mã ký hiệu là DUB hoạt động trên nền tảng eth. DUBX/DUB thực hiện 235 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,282.79 USD (55.82 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 14:00 22/09/2023

Token BeNFT Solutions có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 751 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 434,018.80 USD (1,844.72 ETH)

eth0x798d1be841a82a273720ce31c822c61a67a601c3 1 0 14:00 22/09/2023

Token DIGG có mã ký hiệu là DIGG hoạt động trên nền tảng eth. Digg/DIGG thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 22,264.92 USD (14.00 ETH)

arbitrum0x3a33473d7990a605a88ac72a78ad4efc40a54adb 1 0 14:00 22/09/2023

Token Tigris có mã ký hiệu là TIG hoạt động trên nền tảng arbitrum. Tigris/TIG thực hiện 213 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,288.52 USD (66.80 ETH)

polygon0xa3fa99a148fa48d14ed51d610c367c61876997f1 1 0 14:00 22/09/2023

Token MAI có mã ký hiệu là miMATIC hoạt động trên nền tảng polygon. miMATIC/miMATIC thực hiện 915 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,475.07 USD (236,617.58 ETH)

eth0xdc8af07a7861bedd104b8093ae3e9376fc8596d2 1 0 14:00 22/09/2023

Token RocketX exchange có mã ký hiệu là RVF hoạt động trên nền tảng eth. Rocket Vault/RVF thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,201.23 USD (38.07 ETH)