Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xf778720d9d8e9ed36d3cad999e5677d63c5041b0 1 0 10:50 30/05/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,597.43 USD (280.22 ETH)

bsc0xd767a3bfe7638c7abb9b303b5dab2b31ec30a303 1 0 10:50 30/05/2023

Token RhinoMars có mã ký hiệu là RHINOMARS hoạt động trên nền tảng bsc. RhinoMars/RHINOMARS thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,142.75 USD (147.61 ETH)

bsc0xbab3a8c35d595fb3b72b21b371bc27ea5ea12f85 1 0 10:40 30/05/2023

Token GGBond có mã ký hiệu là GGBOND hoạt động trên nền tảng bsc. GGBond/GGBOND thực hiện 498 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,493.07 USD (296.53 ETH)

bsc0x5adc503d0e2931a46617408a8e6a0bf45ee86e7e 1 0 10:30 30/05/2023

Token KFC có mã ký hiệu là KFC hoạt động trên nền tảng bsc. KFC/KFC thực hiện 5 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 19,975.35 USD (63.94 ETH)

bsc0xea13aec79ad4d43549cdc833cfb4747c223a0242 1 0 10:30 30/05/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,178.55 USD (516.48 ETH)

eth0xd6ea1d2949b1f5e84578e3dfbe69ea0972b48e84 1 0 10:30 30/05/2023

Token Simulation có mã ký hiệu là SIM hoạt động trên nền tảng eth. Simulation/SIM thực hiện 189 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 429,950.42 USD (225.91 ETH)

eth0xd9fd08ffa780280e8507cdd9666cd953cbbf8c6b 2 0 10:20 30/05/2023

Token Grand có mã ký hiệu là GRAND hoạt động trên nền tảng eth. Grand/GRAND thực hiện 17 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,290.04 USD (1.73 ETH)

bsc0xcceaa6212238fa3d03bc24488ae468820d74ab33 2 0 10:20 30/05/2023

Token Mumu có mã ký hiệu là MUMU hoạt động trên nền tảng bsc. Mumu/MUMU thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,286.74 USD (250.97 ETH)

eth0xde94fe796748d62397988be9e3deca316f6f5763 2 0 10:20 30/05/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 14 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,561.61 USD (3.45 ETH)

arbitrum0x9e20652c5d6639ac18d5d1129567140302ea98d8 6 0 10:10 30/05/2023

Token Miraverse AI có mã ký hiệu là MIRA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Miraverse AI/MIRA thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,620.49 USD (104.18 ETH)

arbitrum0xde722cf8330f5e9f987b4d4f95602dc51a235ae1 6 0 10:10 30/05/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 387,715.56 USD (204.39 ETH)

eth0xba13ce0bc642c72ead130f2c673de1835ed0883e 7 0 10:10 30/05/2023

Token LOYAL có mã ký hiệu là LOYAL hoạt động trên nền tảng eth. LOYAL/LOYAL thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,557.08 USD (87.26 ETH)

eth0x013aa520a63e3fd82cc069d5c830671105ba2f3a 8 0 10:10 30/05/2023

Token LOYAL có mã ký hiệu là LOYAL hoạt động trên nền tảng eth. LOYAL/LOYAL thực hiện 234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 586,551.49 USD (309.12 ETH)

bsc0xcf0235e2620e0642afc8e93a8c9ddc61dc3ba43a 8 0 10:00 30/05/2023

Token Cobbee có mã ký hiệu là COBBEE hoạt động trên nền tảng bsc. Cobbee/COBBEE thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 22,039.92 USD (70.64 ETH)

eth0x6e4076c74097cd49f3365bb83ebc93ed254963ce 5 0 10:00 30/05/2023

Token Dipcoin có mã ký hiệu là DIP hoạt động trên nền tảng eth. Dipcoin/DIP thực hiện 447 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,491,276.75 USD (785.93 ETH)

eth0x5c57c5be23af3faf9ad485a5156d9a909257b1b2 6 0 10:00 30/05/2023

Token Bens Finale có mã ký hiệu là FINALE hoạt động trên nền tảng eth. Bens Finale/FINALE thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,577.66 USD (32.98 ETH)

bsc0x2d71e886f8bcb2c2dfa7fb247509b4966963b3f3 6 0 10:00 30/05/2023

Token Tomcat Inu có mã ký hiệu là TOMC hoạt động trên nền tảng bsc. Tomcat Inu/TOMC thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,600.09 USD (357.84 ETH)

eth0xeb06101d6069187b04252fc0ab541663e580dd73 5 0 10:00 30/05/2023

Token DAVE có mã ký hiệu là DAVE hoạt động trên nền tảng eth. DAVE/DAVE thực hiện 78 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,404.12 USD (67.16 ETH)

eth0xee772cec929d8430b4fa7a01cd7fbd159a68aa83 1 0 10:00 30/05/2023

Token SHANGHAI INU có mã ký hiệu là SHANG hoạt động trên nền tảng eth. SHANGHAI INU/SHANG thực hiện 706 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 692,203.86 USD (365.80 ETH)

eth0xad1a5b8538a866ecd56ddd328b50ed57ced5d936 1 0 10:00 30/05/2023

Token Good Gensler có mã ký hiệu là GENSLR hoạt động trên nền tảng eth. Good Gensler/GENSLR thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 160,364.73 USD (84.74 ETH)

eth0x80f0c1c49891dcfdd40b6e0f960f84e6042bcb6f 1 0 10:00 30/05/2023

Token DBXen Token có mã ký hiệu là DXN hoạt động trên nền tảng eth. DBXen Token/DXN thực hiện 140 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 220,622.70 USD (116.28 ETH)

eth0xe9f721e7419423f11863e83dbd710b5d6127b5b0 1 0 10:00 30/05/2023

Token ePhiat có mã ký hiệu là ePhiat hoạt động trên nền tảng eth. ePhiat/ePhiat thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,356.98 USD (65.62 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 10:00 30/05/2023

Token Games for a living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 244 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,964.44 USD (490.83 ETH)

bsc0x41fe2441c9eeab2158e29185d128ebab82aa8198 1 0 10:00 30/05/2023

Token Streakk có mã ký hiệu là STKK hoạt động trên nền tảng bsc. Streakk/STKK thực hiện 185 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,517.38 USD (196.16 ETH)

arbitrum0x6fd58f5a2f3468e35feb098b5f59f04157002407 1 0 10:00 30/05/2023

Token POGAI có mã ký hiệu là pogai hoạt động trên nền tảng arbitrum. poor guy/pogai thực hiện 254 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,968.65 USD (52.77 ETH)

eth0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 1 0 10:00 30/05/2023

Token Lybra Finance có mã ký hiệu là LBR hoạt động trên nền tảng eth. LBR/LBR thực hiện 3,366 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 17,551,362.37 USD (9,265.12 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 10:00 30/05/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 5,063 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 11,759,185.21 USD (6,220.53 ETH)

eth0x50eec6d765792dcfb0913c8403ef2a12e1b861a6 1 0 10:00 30/05/2023

Token Z-Cubed có mã ký hiệu là Z3 hoạt động trên nền tảng eth. Z-Cubed/Z3 thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,794.99 USD (44.21 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 10:00 30/05/2023

Token 0x0 ai AI Smart Contract có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 510 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,292,753.06 USD (682.55 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 10:00 30/05/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,543.60 USD (32.48 ETH)

polygon0x62f594339830b90ae4c084ae7d223ffafd9658a7 1 0 10:00 30/05/2023

Token Sphere Finance có mã ký hiệu là SPHERE hoạt động trên nền tảng polygon. Sphere Finance/SPHERE thực hiện 277 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,351.68 USD (120,468.36 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 10:00 30/05/2023

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 573 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,131.74 USD (455.10 ETH)

eth0xaada04204e9e1099daf67cf3d5d137e84e41cf41 1 0 10:00 30/05/2023

Token Peepo có mã ký hiệu là PEEPO hoạt động trên nền tảng eth. PEEPO/PEEPO thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,573.56 USD (77.98 ETH)

eth0x1a963df363d01eebb2816b366d61c917f20e1ebe 1 0 10:00 30/05/2023

Token Mememe có mã ký hiệu là MEMEME hoạt động trên nền tảng eth. Mememe/MEMEME thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,177.97 USD (26.98 ETH)

polygon0x64060ab139feaae7f06ca4e63189d86adeb51691 1 0 10:00 30/05/2023

Token Unicorn Milk có mã ký hiệu là UNIM hoạt động trên nền tảng polygon. Unicorn Milk/UNIM thực hiện 389 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,704.49 USD (59,455.17 ETH)

arbitrum0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d 1 0 10:00 30/05/2023

Token Buffer Token có mã ký hiệu là BFR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Buffer Token/BFR thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,375.96 USD (29.72 ETH)

eth0x05d3606d5c81eb9b7b18530995ec9b29da05faba 1 0 10:00 30/05/2023

Token TomoChain có mã ký hiệu là TOMOE hoạt động trên nền tảng eth. TomoChain/TOMOE thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,589.61 USD (54.04 ETH)

eth0x48c3399719b582dd63eb5aadf12a40b4c3f52fa2 1 0 10:00 30/05/2023

Token StakeWise có mã ký hiệu là SWISE hoạt động trên nền tảng eth. StakeWise/SWISE thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,263.14 USD (113.74 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 10:00 30/05/2023

Token Image Generation AI | imgnAI.com có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 336,038.61 USD (177.27 ETH)

bsc0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 1 0 10:00 30/05/2023

Token Open Campus có mã ký hiệu là EDU hoạt động trên nền tảng bsc. EDU Coin/EDU thực hiện 509 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 303,671.14 USD (972.32 ETH)