Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x46b43e452c7385e427796473466a554a937f6c06 1 0 11:50 07/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,116.65 USD (21.77 ETH)

bsc0x91e89744bef1e01ae51234835f3ec6408d7d346a 1 0 11:40 07/02/2023

Token Bellaciaotoken có mã ký hiệu là BELLACIAO hoạt động trên nền tảng bsc. Bellaciaotoken/BELLACIAO thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,773.32 USD (326.58 ETH)

bsc0x3a7b6f13a6b63c0cc2d6c6e0bdeee7b93376f668 1 0 11:30 07/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 34,504.39 USD (105.60 ETH)

bsc0x8794bb017f48393930e2292a6698e073753eaa10 1 0 11:30 07/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,135.01 USD (462.67 ETH)

eth0x8793fb615eb92822f482f88b3137b00aad4c00d2 1 0 11:00 07/02/2023

Token revoAI có mã ký hiệu là revoAI hoạt động trên nền tảng eth. revoAI/revoAI thực hiện 851 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 655,730.71 USD (401.05 ETH)

eth0x0e8d2eb7d6bdf28393c25a1966385ad32ff0259a 1 0 11:00 07/02/2023

Token Streamer Inu có mã ký hiệu là STREAMERINU hoạt động trên nền tảng eth. Streamer Inu/STREAMERINU thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,352.82 USD (44.01 ETH)

bsc0x66cafcf6c32315623c7ffd3f2ff690aa36ebed38 1 0 11:00 07/02/2023

Token Brokoli Token [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là BRKL hoạt động trên nền tảng bsc. Brokoli Token [via ChainPort.io]/BRKL thực hiện 4,490 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,757,872.31 USD (5,356.44 ETH)

eth0x6a6aa13393b7d1100c00a57c76c39e8b6c835041 1 0 11:00 07/02/2023

Token OpenAI ERC có mã ký hiệu là OPENAI hoạt động trên nền tảng eth. OpenAI/OPENAI thực hiện 488 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,966.93 USD (143.91 ETH)

arbitrum0x602eb0d99a5e3e76d1510372c4d2020e12eaea8a 1 0 11:00 07/02/2023

Token Trident có mã ký hiệu là PSI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Trident/PSI thực hiện 4,660 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,924,088.35 USD (4,242.68 ETH)

eth0xb1f1f47061a7be15c69f378cb3f69423bd58f2f8 1 0 11:00 07/02/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng eth. Flashstake/FLASH thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,843.69 USD (93.11 ETH)

eth0x3ebb4a4e91ad83be51f8d596533818b246f4bee1 1 0 11:00 07/02/2023

Token Signata có mã ký hiệu là SATA hoạt động trên nền tảng eth. Signata/SATA thực hiện 136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,988.57 USD (99.57 ETH)

bsc0x89c1af791d7b4cf046dca8fa10a41dd2298a6a3f 1 0 11:00 07/02/2023

Token Derify Protocol có mã ký hiệu là DRF hoạt động trên nền tảng bsc. Derify Protocol Token/DRF thực hiện 359 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,458.94 USD (270.80 ETH)

eth0xf0a163a26601d9dc8aef26b388eadb7b1c620d24 1 0 11:00 07/02/2023

Token Tickr có mã ký hiệu là TICKR hoạt động trên nền tảng eth. Tickr/TICKR thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,220.48 USD (39.86 ETH)

eth0xf36c5f04127f7470834ed6f98bddc1be62aba48d 1 0 11:00 07/02/2023

Token CryptoAI có mã ký hiệu là CAI hoạt động trên nền tảng eth. CryptoAI/CAI thực hiện 1,142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,250,973.86 USD (768.30 ETH)

eth0x7a5ce6abd131ea6b148a022cb76fc180ae3315a6 1 0 11:00 07/02/2023

Token bAlpha có mã ký hiệu là bALPHA hoạt động trên nền tảng eth. bAlpha/bALPHA thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,534.69 USD (50.59 ETH)

bsc0xe60eaf5a997dfae83739e035b005a33afdcc6df5 1 0 11:00 07/02/2023

Token Deri có mã ký hiệu là DERI hoạt động trên nền tảng bsc. Deri/DERI thực hiện 2,378 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,080,210.66 USD (3,304.91 ETH)

bsc0xa477a79a118a84a0d371a53c8f46f8ce883ec1dd 1 0 11:00 07/02/2023

Token BBS [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là BBS hoạt động trên nền tảng bsc. BBS [via ChainPort.io]/BBS thực hiện 2,147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,038,408.56 USD (3,193.14 ETH)

eth0x993864e43caa7f7f12953ad6feb1d1ca635b875f 1 0 11:00 07/02/2023

Token SingularityDAO có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng eth. Singularity Dao/SDAO thực hiện 1,319 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,743,728.67 USD (1,069.62 ETH)

bsc0x90ed8f1dc86388f14b64ba8fb4bbd23099f18240 1 0 11:00 07/02/2023

Token Singularity Dao có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng bsc. Singularity Dao/SDAO thực hiện 4,027 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,726,434.38 USD (5,287.81 ETH)

eth0x97e6e31afb2d93d437301e006d9da714616766a5 1 0 11:00 07/02/2023

Token Midas có mã ký hiệu là MIDAS hoạt động trên nền tảng eth. Midas/MIDAS thực hiện 480 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 897,161.94 USD (547.28 ETH)

eth0xef3a930e1ffffacd2fc13434ac81bd278b0ecc8d 1 0 11:00 07/02/2023

Token StaFi có mã ký hiệu là FIS hoạt động trên nền tảng eth. StaFi/FIS thực hiện 260 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 301,926.44 USD (183.77 ETH)

eth0x6dca182ac5e3f99985bc4ee0f726d6472ab1ec55 1 0 11:00 07/02/2023

Token Ushi có mã ký hiệu là USHI hoạt động trên nền tảng eth. Ushi/USHI thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,731.31 USD (56.61 ETH)

polygon0x22e3f02f86bc8ea0d73718a2ae8851854e62adc5 1 0 11:00 07/02/2023

Token FireStarter có mã ký hiệu là FLAME hoạt động trên nền tảng polygon. FireStarter/FLAME thực hiện 1,454 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 369,597.08 USD (302,640.52 ETH)

eth0x7d29a64504629172a429e64183d6673b9dacbfce 1 0 11:00 07/02/2023

Token VectorspaceAI có mã ký hiệu là VXV hoạt động trên nền tảng eth. VectorspaceAI/VXV thực hiện 846 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 797,936.71 USD (488.53 ETH)

eth0xc4c75f2a0cb1a9acc33929512dc9733ea1fd6fde 1 0 11:00 07/02/2023

Token Martin Shkreli Inu có mã ký hiệu là MSI hoạt động trên nền tảng eth. Martin Shkreli Inu/MSI thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,042.49 USD (38.35 ETH)

arbitrum0xd3f1da62cafb7e7bc6531ff1cef6f414291f03d3 1 0 11:00 07/02/2023

Token Doubloon có mã ký hiệu là DBL hoạt động trên nền tảng arbitrum. Doubloon Token/DBL thực hiện 769 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,267.38 USD (66.36 ETH)

eth0xbb9fd9fa4863c03c574007ff3370787b9ce65ff6 1 0 11:00 07/02/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng eth. HILO/HILO thực hiện 336 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 386,330.85 USD (236.06 ETH)

eth0x00a8b738e453ffd858a7edf03bccfe20412f0eb0 1 0 11:00 07/02/2023

Token AllianceBlock Token có mã ký hiệu là ALBT hoạt động trên nền tảng eth. AllianceBlock Token/ALBT thực hiện 772 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 452,557.02 USD (276.09 ETH)

eth0x823556202e86763853b40e9cde725f412e294689 1 0 11:00 07/02/2023

Token Altered State Machine Utility Token có mã ký hiệu là ASTO hoạt động trên nền tảng eth. Altered State Machine Utility Token/ASTO thực hiện 677 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,015,343.14 USD (2,443.73 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 11:00 07/02/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 555 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,797.68 USD (106.57 ETH)

eth0xb7df0f42fae30acf30c9a5ba147d6b792b5eb9d9 1 0 11:00 07/02/2023

Token Ai Smart Chain có mã ký hiệu là AISC hoạt động trên nền tảng eth. Ai Smart Chain/AISC thực hiện 321 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 270,214.44 USD (165.51 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 11:00 07/02/2023

Token Ojamu Token có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 223,472.43 USD (137.22 ETH)

eth0xd502f487e1841fdc805130e13eae80c61186bc98 1 0 11:00 07/02/2023

Token Integral có mã ký hiệu là ITGR hoạt động trên nền tảng eth. Integral/ITGR thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,896.98 USD (43.48 ETH)

eth0x9f9c8ec3534c3ce16f928381372bfbfbfb9f4d24 1 0 11:00 07/02/2023

Token GraphLinq có mã ký hiệu là GLQ hoạt động trên nền tảng eth. GraphLinq/GLQ thực hiện 266 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 341,423.41 USD (208.70 ETH)

arbitrum0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 1 0 11:00 07/02/2023

Token MUX Protocol có mã ký hiệu là MCB hoạt động trên nền tảng arbitrum. MCDEX Token/MCB thực hiện 411 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 426,799.80 USD (260.94 ETH)

eth0x43a96962254855f16b925556f9e97be436a43448 1 0 11:00 07/02/2023

Token Hord có mã ký hiệu là HORD hoạt động trên nền tảng eth. HORD Token/HORD thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,272.10 USD (83.45 ETH)

eth0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 1 0 11:00 07/02/2023

Token MCDEX Token có mã ký hiệu là MCB hoạt động trên nền tảng eth. MCDEX Token/MCB thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 483,693.12 USD (295.84 ETH)

polygon0x23e8b6a3f6891254988b84da3738d2bfe5e703b9 1 0 11:00 07/02/2023

Token FABWELT có mã ký hiệu là WELT hoạt động trên nền tảng polygon. FABWELT/WELT thực hiện 163 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,796.92 USD (44,442.58 ETH)

eth0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 1 0 11:00 07/02/2023

Token Ispolink Token có mã ký hiệu là ISP hoạt động trên nền tảng eth. Ispolink Token/ISP thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,377.91 USD (82.70 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 11:00 07/02/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 1,647 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,845,313.23 USD (1,127.84 ETH)