Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x729ec3b582c2b6628b7eab65a6483029e009e76b 1 0 20:40 03/06/2023

Token LovePot có mã ký hiệu là LOVE hoạt động trên nền tảng bsc. LovePot/LOVE thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 15,214.45 USD (49.62 ETH)

bsc0xf8eee948a2b168e7fd9a2c99362b771c3d730eef 1 0 20:30 03/06/2023

Token InuHeist có mã ký hiệu là HEIST hoạt động trên nền tảng bsc. InuHeist/HEIST thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 39,980.51 USD (130.40 ETH)

bsc0x21de4d1b9e3932dd81fcaa4e601fc0a1ca25b084 1 0 20:30 03/06/2023

Token Fiery Dogs Organisation có mã ký hiệu là FIDO hoạt động trên nền tảng bsc. Fiery Dogs Organisation/FIDO thực hiện 770 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,649.22 USD (400.45 ETH)

bsc0xf6e578974d0ad69ec4a1a00b49592fd6da7d08a2 3 0 20:10 03/06/2023

Token EKARTINU có mã ký hiệu là EKARTINU hoạt động trên nền tảng bsc. EKARTINU/EKARTINU thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,259.23 USD (610.85 ETH)

bsc0x7890b63e20d7e62fca1d8ee3e373b63a6ed968dc 5 0 20:00 03/06/2023

Token WrappedNewYorkCoin có mã ký hiệu là WNYC hoạt động trên nền tảng bsc. WrappedNewYorkCoin/WNYC thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 42,935.39 USD (140.11 ETH)

arbitrum0x05721ebebd93844f2276dd3c6d4d6d024768da0c 4 0 20:00 03/06/2023

Token Brak có mã ký hiệu là Brak hoạt động trên nền tảng arbitrum. Brak/Brak thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,745.32 USD (78.65 ETH)

bsc0xd5843ba6c45057b79194006a3449542bc14907ce 5 0 20:00 03/06/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,342.81 USD (265.45 ETH)

eth0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70 1 0 20:00 03/06/2023

Token Jesus Coin có mã ký hiệu là JESUS hoạt động trên nền tảng eth. Jesus Coin/JESUS thực hiện 625 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,120,338.77 USD (591.04 ETH)

eth0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 1 0 20:00 03/06/2023

Token LBR có mã ký hiệu là LBR hoạt động trên nền tảng eth. LBR/LBR thực hiện 1,566 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,535,065.40 USD (3,438.63 ETH)

eth0x3e9bc21c9b189c09df3ef1b824798658d5011937 1 0 20:00 03/06/2023

Token Linear Token có mã ký hiệu là LINA hoạt động trên nền tảng eth. Linear Token/LINA thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,693.71 USD (50.32 ETH)

eth0xee772cec929d8430b4fa7a01cd7fbd159a68aa83 1 0 20:00 03/06/2023

Token SHANGHAI INU có mã ký hiệu là SHANG hoạt động trên nền tảng eth. SHANGHAI INU/SHANG thực hiện 389 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 410,259.49 USD (216.24 ETH)

eth0x397b102deccace4aa8e5ba63eedb8e65ad83e20c 1 0 20:00 03/06/2023

Token Encryption AI có mã ký hiệu là 0xEncrypt hoạt động trên nền tảng eth. Encryption AI/0xEncrypt thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,841.04 USD (123.73 ETH)

bsc0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e 1 0 20:00 03/06/2023

Token Hamster có mã ký hiệu là HAM hoạt động trên nền tảng bsc. Hamster/HAM thực hiện 540 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,873.57 USD (165.74 ETH)

bsc0x9a2478c4036548864d96a97fbf93f6a3341fedac 1 0 20:00 03/06/2023

Token Zillion Aakar XO có mã ký hiệu là ZAX hoạt động trên nền tảng bsc. ZILLION AAKAR XO/ZAX thực hiện 672 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 402,981.57 USD (1,315.76 ETH)

bsc0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 1 0 20:00 03/06/2023

Token NUM Token [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là NUM hoạt động trên nền tảng bsc. NUM Token [via ChainPort.io]/NUM thực hiện 448 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,303.42 USD (271.74 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 20:00 03/06/2023

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 1,392 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 327,402.32 USD (1,065.92 ETH)

bsc0x91d6d6af7635b7b23a8ced9508117965180e2362 1 0 20:00 03/06/2023

Token unshETH có mã ký hiệu là USH hoạt động trên nền tảng bsc. unshETHing_Token/USH thực hiện 379 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,781.52 USD (318.88 ETH)

eth0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b 1 0 20:00 03/06/2023

Token Rally có mã ký hiệu là RLY hoạt động trên nền tảng eth. Rally/RLY thực hiện 93 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,680.06 USD (72.02 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 20:00 03/06/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,615.56 USD (29.26 ETH)

arbitrum0x65c936f008bc34fe819bce9fa5afd9dc2d49977f 1 0 20:00 03/06/2023

Token Y2K có mã ký hiệu là Y2K hoạt động trên nền tảng arbitrum. Y2K/Y2K thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,349.37 USD (77.07 ETH)

bsc0x07e551e31a793e20dc18494ff6b03095a8f8ee36 1 0 20:00 03/06/2023

Token Qmall Token có mã ký hiệu là QMALL hoạt động trên nền tảng bsc. Qmall Token/QMALL thực hiện 306 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,422.05 USD (213.85 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 20:00 03/06/2023

Token Maximus DAO có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,672.36 USD (2.98 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 20:00 03/06/2023

Token Games for a living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 711 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 454,772.59 USD (1,484.03 ETH)

eth0x15f20f9dfdf96ccf6ac96653b7c0abfe4a9c9f0f 1 0 20:00 03/06/2023

Token Wall Street Baby có mã ký hiệu là WSB hoạt động trên nền tảng eth. WALL STREET BABY/WSB thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,173.23 USD (102.61 ETH)

eth0xb0ed33f79d89541dfdcb04a8f04bc2c6be025ecc 1 0 20:00 03/06/2023

Token ZeroLiquid có mã ký hiệu là ZERO hoạt động trên nền tảng eth. ZeroLiquid/ZERO thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,119.71 USD (118.96 ETH)

eth0x0f7b3f5a8fed821c5eb60049538a548db2d479ce 1 0 20:00 03/06/2023

Token AirTor Protocol có mã ký hiệu là ATOR hoạt động trên nền tảng eth. AirTor Protocol/ATOR thực hiện 181 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,711.78 USD (81.41 ETH)

eth0x80f0c1c49891dcfdd40b6e0f960f84e6042bcb6f 1 0 20:00 03/06/2023

Token DBXen có mã ký hiệu là DXN hoạt động trên nền tảng eth. DBXen Token/DXN thực hiện 274 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 326,021.71 USD (171.91 ETH)

eth0xe60779cc1b2c1d0580611c526a8df0e3f870ec48 1 0 20:00 03/06/2023

Token unshETH có mã ký hiệu là USH hoạt động trên nền tảng eth. unshETHing_Token/USH thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 275,702.36 USD (145.21 ETH)

arbitrum0x371c7ec6d8039ff7933a2aa28eb827ffe1f52f07 1 0 20:00 03/06/2023

Token JOE có mã ký hiệu là JOE hoạt động trên nền tảng arbitrum. JoeToken/JOE thực hiện 1,574 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,993,583.45 USD (1,049.35 ETH)

eth0xed328e9c1179a30ddc1e7595e036aed8760c22af 1 0 20:00 03/06/2023

Token Metacade có mã ký hiệu là MCADE hoạt động trên nền tảng eth. Metacade/MCADE thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,627.27 USD (65.50 ETH)

avalanche0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd 1 0 20:00 03/06/2023

Token TraderJoe Token có mã ký hiệu là JOE hoạt động trên nền tảng avalanche. JoeToken/JOE thực hiện 3,284 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,216,222.82 USD (152,842.71 ETH)

bsc0x88479186bac914e4313389a64881f5ed0153c765 1 0 20:00 03/06/2023

Token SquidGrow có mã ký hiệu là SquidGrow hoạt động trên nền tảng bsc. SquidGrow/SquidGrow thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,323.45 USD (333.52 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 20:00 03/06/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 852 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,075,201.58 USD (567.80 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 20:00 03/06/2023

Token GMD có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 480 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 347,910.08 USD (183.31 ETH)

polygon0x8f9e8e833a69aa467e42c46cca640da84dd4585f 1 0 20:00 03/06/2023

Token NFT Champions có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. NFT Champions/CHAMP thực hiện 185 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,487.34 USD (51,701.37 ETH)

eth0xfc979087305a826c2b2a0056cfaba50aad3e6439 1 0 20:00 03/06/2023

Token DAFIToken có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng eth. DAFI Token/DAFI thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,895.04 USD (60.94 ETH)

eth0xfac77a24e52b463ba9857d6b758ba41ae20e31ff 1 0 20:00 03/06/2023

Token LSD Coin có mã ký hiệu là LSD hoạt động trên nền tảng eth. LSD Coin/LSD thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,866.90 USD (30.98 ETH)

eth0xb1f1f47061a7be15c69f378cb3f69423bd58f2f8 1 0 20:00 03/06/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng eth. Flashstake/FLASH thực hiện 21 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,436.47 USD (28.16 ETH)

eth0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 1 0 20:00 03/06/2023

Token POOH có mã ký hiệu là POOH hoạt động trên nền tảng eth. POOH/POOH thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,858.11 USD (108.99 ETH)

bsc0xac68931b666e086e9de380cfdb0fb5704a35dc2d 1 0 20:00 03/06/2023

Token BNB Tiger Inu có mã ký hiệu là BNBTiger hoạt động trên nền tảng bsc. Bnb Tiger Inu/BNBTiger thực hiện 803 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,522.62 USD (171.32 ETH)