Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0xeb2778f74e5ee038e67aa6c77f0f0451abd748fd 1 0 04:00 04/10/2022

Token PolyZap có mã ký hiệu là PZAP hoạt động trên nền tảng polygon. PolyZap/PZAP thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 685,941.44 USD (1,144,573.87 ETH)

polygon0xedd6ca8a4202d4a36611e2fff109648c4863ae19 1 0 04:00 04/10/2022

Token MahaDAO có mã ký hiệu là MAHA hoạt động trên nền tảng polygon. MahaDAO (PoS)/MAHA thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 454,989.10 USD (759,101.99 ETH)

polygon0x7fbc10850cae055b27039af31bd258430e714c62 1 0 04:00 04/10/2022

Token Unibright (PoS) có mã ký hiệu là UBT hoạt động trên nền tảng polygon. Unibright (PoS)/UBT thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,499,646.02 USD (4,171,090.22 ETH)

polygon0x4c28f48448720e9000907bc2611f73022fdce1fa 1 0 04:00 04/10/2022

Token Wrapped Ether có mã ký hiệu là WETH hoạt động trên nền tảng polygon. Wrapped Ether/ETH thực hiện 1,650 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 321,186,958.12 USD (535,941,648.39 ETH)

polygon0x0c8c8ae8bc3a69dc8482c01ceacfb588bb516b01 1 0 04:00 04/10/2022

Token AuroraToken có mã ký hiệu là AURORA hoạt động trên nền tảng polygon. AuroraToken/AURORA thực hiện 21 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 326,897.37 USD (545,486.92 ETH)

polygon0xf6f85b3f9fd581c2ee717c404f7684486f057f95 1 0 04:00 04/10/2022

Token Nord Token có mã ký hiệu là NORD hoạt động trên nền tảng polygon. Nord Token (PoS)/NORD thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 17,190,810.11 USD (28,686,314.08 ETH)

polygon0xc168e40227e4ebd8c1cae80f7a55a4f0e6d66c97 1 0 04:00 04/10/2022

Token Dfyn Network có mã ký hiệu là DFYN hoạt động trên nền tảng polygon. DFYN Token (PoS)/DFYN thực hiện 1,030 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 231,859,056.28 USD (386,898,294.40 ETH)

polygon0x980111ae1b84e50222c8843e3a7a038f36fecd2b 1 0 04:00 04/10/2022

Token StackOS có mã ký hiệu là STACK hoạt động trên nền tảng polygon. StackOS/STACK thực hiện 762 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,109,333.81 USD (315,559,509.29 ETH)

polygon0x211f4e76fcb811ed2b310a232a24b3445d95e3bc 1 0 04:00 04/10/2022

Token Matrixswap có mã ký hiệu là MATRIX hoạt động trên nền tảng polygon. MatrixSwapToken (PoS)/MATRIX thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,948,650.57 USD (76,674,672.35 ETH)

polygon0x6c3b2f402cd7d22ae2c319b9d2f16f57927a4a17 1 0 04:00 04/10/2022

Token KROWN có mã ký hiệu là KRW hoạt động trên nền tảng polygon. KROWN/KRW thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 249,423.80 USD (416,214.59 ETH)

polygon0x60caa53091da042196cb9b5f98aaa9552aef8c82 1 0 04:00 04/10/2022

Token TITANDAO có mã ký hiệu là CUBAN hoạt động trên nền tảng polygon. TITANDAO/CUBAN thực hiện 4 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 462,553.14 USD (771,864.47 ETH)

eth0x0b63128c40737b13647552e0c926bcfeccc35f93 1 0 04:00 04/10/2022

Token wLITI có mã ký hiệu là wLITI hoạt động trên nền tảng eth. wLitiCapital/wLITI thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 290,212.03 USD (227.03 ETH)

bsc0x14940169e2db1595cdd3cacd30decc5bbb4d9f19 1 0 04:00 04/10/2022

Token Santa Floki v2 0 có mã ký hiệu là HoHoHo hoạt động trên nền tảng bsc. Santa Floki/HoHoHo thực hiện 598 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,820.83 USD (244.30 ETH)

avalanche0x395908aeb53d33a9b8ac35e148e9805d34a555d3 1 0 04:00 04/10/2022

Token frozenwalrus.finance có mã ký hiệu là WLRS hoạt động trên nền tảng avalanche. frozenwalrus.finance/WLRS thực hiện 257 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,953.04 USD (6,019.62 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 04:00 04/10/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 710 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,455.07 USD (5,952.47 ETH)

eth0x14b40ad2eba6c1b31db2ba817b07578afb414415 1 0 04:00 04/10/2022

Token colR Coin có mã ký hiệu là $colR hoạt động trên nền tảng eth. colR Coin/$colR thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,957.09 USD (60.05 ETH)

eth0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804 1 0 04:00 04/10/2022

Token NvirWorld có mã ký hiệu là Nvir hoạt động trên nền tảng eth. NvirWorld/Nvir thực hiện 1,887 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,335,323.41 USD (4,127.09 ETH)

eth0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d 1 0 04:00 04/10/2022

Token ShapeShift FOX Token có mã ký hiệu là FOX hoạt động trên nền tảng eth. FOX/FOX thực hiện 189 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 607,944.68 USD (465.93 ETH)

polygon0xd1f9c58e33933a993a3891f8acfe05a68e1afc05 1 0 04:00 04/10/2022

Token Sunflower Land có mã ký hiệu là SFL hoạt động trên nền tảng polygon. Sunflower Land/SFL thực hiện 1,300 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,244.46 USD (91,456.08 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 04:00 04/10/2022

Token Amatsu Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 144 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,973.09 USD (59.28 ETH)

bsc0xd40bedb44c081d2935eeba6ef5a3c8a31a1bbe13 1 0 04:00 04/10/2022

Token MetaHero có mã ký hiệu là HERO hoạt động trên nền tảng bsc. Metahero/HERO thực hiện 3,127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,637,030.41 USD (12,709.76 ETH)

bsc0xb59490ab09a0f526cc7305822ac65f2ab12f9723 1 0 04:00 04/10/2022

Token Litentry có mã ký hiệu là LIT hoạt động trên nền tảng bsc. Litentry/LIT thực hiện 2,142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 364,399.66 USD (1,273.89 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 04:00 04/10/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 267 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 661,571.95 USD (503.77 ETH)

polygon0x1659ffb2d40dfb1671ac226a0d9dcc95a774521a 1 0 04:00 04/10/2022

Token Daily COP có mã ký hiệu là DLYCOP hoạt động trên nền tảng polygon. Daily COP/DLYCOP thực hiện 17 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,647,569.15 USD (2,749,305.89 ETH)

eth0x84fa8f52e437ac04107ec1768764b2b39287cb3e 1 0 04:00 04/10/2022

Token Grove có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng eth. Grove Token/GVR thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,287.91 USD (41.50 ETH)

eth0x00a8b738e453ffd858a7edf03bccfe20412f0eb0 1 0 04:00 04/10/2022

Token AllianceBlock Token có mã ký hiệu là ALBT hoạt động trên nền tảng eth. AllianceBlock Token/ALBT thực hiện 255 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 285,490.71 USD (218.08 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 04:00 04/10/2022

Token Revest có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,828.08 USD (52.06 ETH)

polygon0x8a4001fd666be272605c56bb956d11a46200db81 1 0 04:00 04/10/2022

Token Green Token (PoS) có mã ký hiệu là GREEN hoạt động trên nền tảng polygon. Green Token (PoS)/GREEN thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,141,235.00 USD (98,689,239.04 ETH)

eth0x48c3399719b582dd63eb5aadf12a40b4c3f52fa2 1 0 04:00 04/10/2022

Token StakeWise có mã ký hiệu là SWISE hoạt động trên nền tảng eth. StakeWise/SWISE thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 175,151.55 USD (133.41 ETH)

eth0x66761fa41377003622aee3c7675fc7b5c1c2fac5 1 0 04:00 04/10/2022

Token Clearpool có mã ký hiệu là CPOOL hoạt động trên nền tảng eth. Clearpool/CPOOL thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 286,776.33 USD (219.67 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 04:00 04/10/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,947,037.06 USD (14,929,960.11 ETH)

eth0xddb3422497e61e13543bea06989c0789117555c5 1 0 04:00 04/10/2022

Token COTIToken có mã ký hiệu là COTI hoạt động trên nền tảng eth. COTI Token/COTI thực hiện 623 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,237,001.08 USD (944.88 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 04:00 04/10/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 304 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,796.11 USD (115,294.73 ETH)

eth0x8e0fe2947752be0d5acf73aae77362daf79cb379 1 0 04:00 04/10/2022

Token NFTrade có mã ký hiệu là NFTD hoạt động trên nền tảng eth. NFTrade Token/NFTD thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,305.24 USD (41.45 ETH)

eth0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682 1 0 04:00 04/10/2022

Token Vulcan Forged có mã ký hiệu là PYR hoạt động trên nền tảng eth. PYR Token/PYR thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 194,281.60 USD (147.64 ETH)

bsc0x762539b45a1dcce3d36d080f74d1aed37844b878 1 0 04:00 04/10/2022

Token Linear Token có mã ký hiệu là LINA hoạt động trên nền tảng bsc. Linear Token/LINA thực hiện 731 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,216.58 USD (533.09 ETH)

eth0x375abb85c329753b1ba849a601438ae77eec9893 1 0 04:00 04/10/2022

Token ParagonsDAO có mã ký hiệu là PDT hoạt động trên nền tảng eth. Paragons DAO Token/PDT thực hiện 13 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,436.80 USD (48.31 ETH)

bsc0x7ae5709c585ccfb3e61ff312ec632c21a5f03f70 1 0 04:00 04/10/2022

Token Doge Dash có mã ký hiệu là DogeDash hoạt động trên nền tảng bsc. DogeDash/DogeDash thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,246.15 USD (214.64 ETH)

optimism0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 1 0 04:00 04/10/2022

Token Velodrome Finance có mã ký hiệu là VELO hoạt động trên nền tảng optimism. Velodrome/VELO thực hiện 3,935 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,743.96 USD (118.13 ETH)

eth0x4b13006980acb09645131b91d259eaa111eaf5ba 1 0 04:00 04/10/2022

Token Mycelium có mã ký hiệu là MYC hoạt động trên nền tảng eth. Mycelium/MYC thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,336.09 USD (71.25 ETH)