Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xaf271839f2e37965a255945dcb8249d5f6a0b2d3 108 0 04:00 29/11/2023

Token A I Genesis có mã ký hiệu là AIG hoạt động trên nền tảng bsc. A.I Genesis Official/AIG đã thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,204.23 USD (218.33 ETH)

eth0x3acfc40a19520d97648eb7c0891e747b7f2b0283 104 0 04:00 29/11/2023

Token μAzuki có mã ký hiệu là μAZUKI hoạt động trên nền tảng eth. μAzuki/μAZUKI đã thực hiện 3 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 26,728.75 USD (13.27 ETH)

eth0x571e21a545842c6ce596663cda5caa8196ac1c7a 89 0 04:00 29/11/2023

Token Champignons of Arborethia có mã ký hiệu là CHAMPZ hoạt động trên nền tảng eth. Champignons of Arborethia/CHAMPZ đã thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,511.50 USD (32.24 ETH)

eth0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 102 0 04:00 29/11/2023

Token REFUND có mã ký hiệu là RFD hoạt động trên nền tảng eth. REFUND/RFD đã thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,013.96 USD (70.17 ETH)

eth0x30d20208d987713f46dfd34ef128bb16c404d10f 83 1 04:00 29/11/2023

Token Stader có mã ký hiệu là SD hoạt động trên nền tảng eth. Stader/SD đã thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,737.44 USD (31.49 ETH)

eth0x2559813bbb508c4c79e9ccce4703bcb1f149edd7 83 0 04:00 29/11/2023

Token Hourglass có mã ký hiệu là WAIT hoạt động trên nền tảng eth. HOURGLASS/WAIT đã thực hiện 17 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 40,297.24 USD (19.96 ETH)

bsc0x368ce786ea190f32439074e8d22e12ecb718b44c 101 0 04:00 29/11/2023

Token Epik Prime [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là EPIK hoạt động trên nền tảng bsc. Epik Prime [via ChainPort.io]/EPIK đã thực hiện 304 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,511.84 USD (395.34 ETH)

eth0xb19059ebb43466c323583928285a49f558e572fd 84 0 04:00 29/11/2023

Token Curve.fi hBTC/wBTC có mã ký hiệu là hCRV hoạt động trên nền tảng eth. Curve.fi hBTC/wBTC/hCRV đã thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 542,089.74 USD (260.13 ETH)

eth0x33ba0f96980314cf962bd6224b5c3befa5946202 107 0 04:00 29/11/2023

Token nsurance có mã ký hiệu là n hoạt động trên nền tảng eth. nsurance/n đã thực hiện 345 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 194,674.75 USD (96.15 ETH)

bsc0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63 87 0 04:00 29/11/2023

Token Venus Token có mã ký hiệu là XVS hoạt động trên nền tảng bsc. Venus/XVS đã thực hiện 1,935 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 860,043.93 USD (3,743.28 ETH)

eth0xb2617246d0c6c0087f18703d576831899ca94f01 105 0 04:00 29/11/2023

Token ZigCoin có mã ký hiệu là ZIG hoạt động trên nền tảng eth. ZigCoin/ZIG đã thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 319,237.53 USD (157.01 ETH)

eth0x4c0f743928ca8fa7fb24ad89669c8a7838f34917 109 0 04:00 29/11/2023

Token STACKER AI có mã ký hiệu là $STACK hoạt động trên nền tảng eth. $STACK/$STACK đã thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,794.20 USD (67.34 ETH)

eth0x20561172f791f915323241e885b4f7d5187c36e1 89 0 04:00 29/11/2023

Token Calcium có mã ký hiệu là CAL hoạt động trên nền tảng eth. Calcium/CAL đã thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,746.63 USD (72.44 ETH)

eth0x865377367054516e17014ccded1e7d814edc9ce4 98 0 04:00 29/11/2023

Token Dola USD Stablecoin có mã ký hiệu là DOLA hoạt động trên nền tảng eth. Dola USD Stablecoin/DOLA đã thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 340,560.09 USD (167.43 ETH)

eth0xc32db1d3282e872d98f6437d3bcfa57801ca6d5c 103 0 04:00 29/11/2023

Token VoldemortTrumpRobotnik 10Neko có mã ký hiệu là ETHEREUM hoạt động trên nền tảng eth. VoldemortTrumpRobotnik-10Neko/ETHEREUM đã thực hiện 13 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,778.72 USD (2.35 ETH)

eth0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 90 0 04:00 29/11/2023

Token TrueFi có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. TrueFi/TRU đã thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,155.05 USD (43.90 ETH)

bsc0xa865197a84e780957422237b5d152772654341f3 86 0 04:00 29/11/2023

Token OpenLeverage có mã ký hiệu là OLE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenLeverage/OLE đã thực hiện 210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,896.66 USD (546.34 ETH)

avalanche0xd402298a793948698b9a63311404fbbee944eafd 100 0 04:00 29/11/2023

Token SHRAPToken có mã ký hiệu là SHRAP hoạt động trên nền tảng avalanche. SHRAPToken/SHRAP đã thực hiện 4,216 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,244,501.48 USD (109,673.72 ETH)

arbitrum0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 107 0 04:00 29/11/2023

Token USD Coin có mã ký hiệu là USDC hoạt động trên nền tảng arbitrum. USD Coin/USDC đã thực hiện 18,815 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,687,313.40 USD (39,960.25 ETH)

bsc0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 78 0 04:00 29/11/2023

Token BlockBank có mã ký hiệu là BBANK hoạt động trên nền tảng bsc. BlockBank/BBANK đã thực hiện 273 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,045.77 USD (285.25 ETH)