toer/2er là gì - Nghĩa của từ toer/2er

toer/2er có nghĩa là

Một tiếng Na Uy tiếng lóng từ "ass".

Thí dụ

Cầu, nhìn vào The schpaa 2 ở đó!
Tour/2er