Chủ đề: If trong Python

Có 4,277 bài viết

How do you print a large array in python?
How do you print a large array in python?

You wont always want all items printed, especially for large arrays. A simple way to show more items:In [349]: ar Out[349]: array([1, 1, 1, ..., 0, 0, 0]) In [350]: ar[:100] Out[350]: array([1, 1, ...

Hướng dẫn python js
Hướng dẫn python js

JavaScript và Python là hai ngôn ngữ lập trình, bạn sẽ được nghe nhiều về chúng khi bắt đầu khám phá những nghề nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực IT. Nhưng ...

Packing and unpacking in python w3schools
Packing and unpacking in python w3schools

Unpacking a TupleWhen we create a tuple, we normally assign values to it. This is called packing a tuple:But, in Python, we are also allowed to extract the values back into variables. This is ...

Hướng dẫn python lambda multiple lines
Hướng dẫn python lambda multiple lines

Use def instead.def d(x): if x: return 1 else: return 2 All python functions are first order objects (they can be passed as arguments), lambda is just a convenient way to make ...

Array string to array object javascript
Array string to array object javascript

Since your string is malformed JSON, a JSON parser cant parse it properly and even eval() will throw an error. Its also not an Array but a HashMap or simply an Object literal (malformed). If the ...

Else if statement in php
Else if statement in php

PHP if else statement is used to test condition. There are various ways to use if statement in PHP.ifif-elseif-else-ifnested if PHP If StatementPHP if statement allows conditional execution of code. ...

Hướng dẫn mongodb and query
Hướng dẫn mongodb and query

Một số định nghĩa trước khi đi sâu về MongoDB. Đây là một cross-platform, DB hướng documents với hiệu năng cao, có thể đáp ứng cho đa dạng các hệ thống và ...

Hướng dẫn python fastest 2d interpolation
Hướng dẫn python fastest 2d interpolation

Given a large (~10 million) number of irregularly spaced points in two dimensions, where each point has some intensity (weight) associated with it, what existing python implementations are there ...

Hướng dẫn count histogram python
Hướng dẫn count histogram python

Thật khó tưởng tượng rằng bạn mở một tờ báo hoặc tạp chí mà không thấy một số biểu đồ cho bạn biết về số người hút thuốc trong các nhóm tuổi ...

What does a single backslash do in python?
What does a single backslash do in python?

A backslash at the end of a line tells Python to extend the current logical line over across to the next physical line. See the Line Structure section of the Python reference documentation:2.1.5. ...

Hướng dẫn python f-string escape curly
Hướng dẫn python f-string escape curly

If you have to escape curly brackets in f-strings you can double them, so {{hello}} results in {hello}. The problem is, that the algorithm just concatenates the string and afterwards interprets this ...

Hướng dẫn python list(set)
Hướng dẫn python list(set)

Có bốn kiểu dữ liệu tập hợp (collection) trong ngôn ngữ lập trình Python: Nội dung chính Khởi tạo một list Các thao tác cơ bản với List: Khởi tạo một Tuple ...

Hướng dẫn udemy python exercises
Hướng dẫn udemy python exercises

How does python connect to python3 7?authorBrett CannonAbstractWith Python 3 being the future of Python while Python 2 is still in active use, it is good to have your project available for both major ...

Hướng dẫn delete table mysql
Hướng dẫn delete table mysql

Từ khóa DELETE được dùng để xóa dữ liệu (hàng) trong bảng.Cú pháp xóa dữ liệu trong bảngDELETE FROM table_name WHERE column_name = giá_trị;Một số ví ...

Python for probability, statistics, and machine learning pdf
Python for probability, statistics, and machine learning pdf

288 Pages · 2016 · 10.14 MB · 24,210 Downloads· English“ The happiest people dont have the best of everything, they just make the best of everything. ” ― Anonymous Statistics and ...

Hướng dẫn g in python
Hướng dẫn g in python

Python là một ngôn ngữ đề cao khả năng dễ đọc, ngắn gọn là quan trọng là LÀM ĐƯỢC NHIỀU THỨ.Nội dung chính 2. Thử chạy tập lệnh Python 3. Các kiểu dữ ...

Hướng dẫn dùng a/x python
Hướng dẫn dùng a/x python

Python là một ngôn ngữ đề cao khả năng dễ đọc, ngắn gọn là quan trọng là LÀM ĐƯỢC NHIỀU THỨ. Ngôn ngữ Python được coi là ngôn ngữ lập trình dễ học ...

Create multiple empty lists python
Create multiple empty lists python

The code below will dynamically create itself. For every iteration, the following command will issued:listnumber = []Where number is the value of i in the loop.x = 3 # Amount of lists you want to ...

Hướng dẫn python function self reference
Hướng dẫn python function self reference

Classes provide a means of bundling data and functionality together. Creating a new class creates a new type of object, allowing new instances of that type to be made. Each class instance can have ...

Hướng dẫn biopython library
Hướng dẫn biopython library

GIỚI THIỆU BIOPYTHON – NGÔN NGỮ CỦA TIN SINH HỌC(Nguồn: http://bioinformatics.vn)1 Biopython là gì?Dự án Biopython là 1 tổ chức quốc tế của những lập trình viên ...

Hướng dẫn dùng ws2 python
Hướng dẫn dùng ws2 python

IntroductionIn previous article, I showed how to create a new Excel file with openpyxl in Python.Nội dung chínhIntroductionEnvironmentGet all sheet namesSelect WorksheetChange Worksheet ...

Hướng dẫn dùng promise.then JavaScript
Hướng dẫn dùng promise.then JavaScript

Đã đăng vào thg 11 18, 2020 3:46 SA 4 phút đọc Promise được sử dụng để xử lý các hoạt động bất đồng bộ trong JavaScript. Chúng dễ quản lý khi xử lý ...

Hướng dẫn dùng window.document.cookie JavaScript
Hướng dẫn dùng window.document.cookie JavaScript

Cùng tìm hiểu về Cookie trong JavaScript. Bạn sẽ biết Cookie trong JavaScript là gì cũng như các cách thao tác với Cookie trong JavaScript sau bài học này.Cookie trong ...

Hướng dẫn dùng python graphs python
Hướng dẫn dùng python graphs python

Trước khi bắt đầu với câu hỏi Tại sao Matplotlib là một thư viện phổ biến trong Python? chúng ta đến với vài câu nói đúc kết của người xưa mà còn nguyên ...

Hướng dẫn php controller constructor
Hướng dẫn php controller constructor

Hướng dẫn dùng get code trong PHPKhi các bạn truy cập sử dụng website thì bạn chính là một Client. Khi các bạn đăng nhập hay đăng ký tài khoản, hoặc là các ...

Hướng dẫn python print raw string
Hướng dẫn python print raw string

Python raw string is created by prefixing a string literal with ‘r’ or ‘R’. Python raw string treats backslash () as a literal character. This is useful when we want to have a string that ...

Hướng dẫn dùng define stripped python
Hướng dẫn dùng define stripped python

Hàm strip() trong Python trả về một bản sao của chuỗi ban đầu trong đó tất cả ký tự được cung cấp bị xóa từ phần đầu và phần cuối của chuỗi (các ký ...

How do you make a density plot in python?
How do you make a density plot in python?

Visualizing One-Dimensional Data in PythonPlotting a single variable seems like it should be easy. With only one dimension how hard can it be to effectively display the data? For a long time, I got ...

Numbers in square pattern in python assignment expert
Numbers in square pattern in python assignment expert

How to print square pattern like this.When input=4.1 2 3 45 6 7 89 10 11 1213 14 15 16a = int(input()) count = 1 for i in range(a): lst = [str(i) for i in range(count, count + a)] count += ...

Is python similar to matlab
Is python similar to matlab

MATLAB® is widely known as a high-quality environment for any work that involves arrays, matrices, or linear algebra. Python is newer to this arena but is becoming increasingly popular for similar ...

Read log file in python pandas
Read log file in python pandas

----- Editing answer to account for inconsistent spacing:Not sure what the pythonic approach should be, but heres a method that could work.Using OPs data sample as an example:0 date=2015-09-17 ...

Hướng dẫn set operations python numpy
Hướng dẫn set operations python numpy

Hướng dẫn dùng sine def pythonHàm sin() trong Python trả về sin của x.Cú phápCú pháp của sin() trong Python:Ghi chú: Hàm này không có thể truy cập trực tiếp, vì thế ...

Hướng dẫn cosine similarity python
Hướng dẫn cosine similarity python

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticleIn this article, we calculate the Cosine Similarity between the two non-zero vectors. A vector is a ...

Print and input on same line python
Print and input on same line python

How can I make it that when the user enters input its on the same line as the print statementlike for example for the code snippet below. The output becomes:Enter grade for course 1: A Enter credits ...

Hướng dẫn python istitle()
Hướng dẫn python istitle()

Hàm isspace() trong Python Hàm isupper() trong Python Hàm istitle() trong Python trả về true nếu chuỗi là ở dạng titlecase - ký tự đầu tiên của mỗi chữ trong chuỗi là ...

How do you convert bytes to text in python?
How do you convert bytes to text in python?

If you dont know the encoding, then to read binary input into string in Python 3 and Python 2 compatible way, use the ancient MS-DOS CP437 encoding:PY3K = sys.version_info >= (3, 0) lines = ...

How do you replace letters in python?
How do you replace letters in python?

In this tutorial, we will learn about the Python replace() method with the help of examples.The replace() method replaces each matching occurrence of the old character/text in the string with the new ...

Hướng dẫn dùng operator not trong PHP
Hướng dẫn dùng operator not trong PHP

Trong bài học PHP này, bạn sẽ học sử dụng 8 loại toán tử để hoàn thành các công việc trong PHP.Toán tử trong PHP Các toán tử là các ký hiệu báo cho bộ xử ...

Hướng dẫn link in textarea javascript
Hướng dẫn link in textarea javascript

Nếu bạn làm về dự án có nhiều form thì chắc sẽ không tránh khỏi việc có thể copy paste một đường link vào input hoặc textarea nhỉ.Nhưng vấn đề ở đây ...

How to calculate distance in python
How to calculate distance in python

❮ Math MethodsExampleFind the Euclidean distance between one and two dimensional points: # Import math Libraryimport math p = [3] q = [1] # Calculate Euclidean distanceprint (math.dist(p, q))p = ...