Mẫu báo cáo kinh doanh

Bài viết này, LuatVietnam sẽ cung cấp hai mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hiện đang được áp dụng cũng như hướng dẫn cách lập báo cáo theo quy định.

1. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị báo cáo: .................

 

Mẫu số B 02 – DN

Địa chỉ:…………...............

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)              

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm………

                                                                                     Đơn vị tính:............

CHỈ TIÊU

số

 

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

 

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)

10

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

 

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

 

 

 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

8. Chi phí bán hàng

25

 

 

 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

26

 

 

 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

     {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}

30

 

 

 

11. Thu nhập khác

31

 

 

 

12. Chi phí khác

32

 

 

 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50

 

 

 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

52

 

 

 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)

60

 

 

 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70

 

 

 

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)

71

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần                                            

   Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

mau bao cao ket qua kinh doanhMẫu báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất (Ảnh minh họa)
 

2. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị báo cáo:.....................

Địa chỉ: .......................................

 Mẫu số B02 - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01     

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02     

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)

10     

4. Giá vốn hàng bán

11     

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)

20     

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21     

7. Chi phí tài chính

22     

- Trong đó: Chi phí lãi vay

23     

8. Chi phí quản lý kinh doanh

24     

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(30 = 20 + 21 - 22 - 24)

30     

10. Thu nhập khác

31     

11. Chi phí khác

32     

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40     

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50     

14. Chi phí thuế TNDN

51     

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(60=50 - 51)

60     

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

3. Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh

Điều 113 Thông tư 200 và Mục 2.3 Điều 81 Thông tư 133 hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

(1) Về nội dung và kết cấu báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột:

+ Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo;

+ Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

+ Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

+ Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;

+ Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

(2) Về cơ sở lập báo cáo

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.

- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

Trên đây là hai mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hiện đang được áp dụng. Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi đến 1900.6192 để được tư vấn miễn phí.