literally anyone can add a definition to urban dictionary là gì - Nghĩa của từ literally anyone can add a definition to urban dictionary

literally anyone can add a definition to urban dictionary có nghĩa là

Xem wes, ví dụ bạn đã gửi là đặc biệt.

Thí dụ

Wes, nghĩa đen là bất kỳ ai cũng có thể thêm một định nghĩa vào từ điển đô thị.Điều đó không có nghĩa là nó là một điều thực sự.