Lịch học OU mùa hè 2023

Nếu thời gian họp lớp của bạn không được liệt kê trong lịch kiểm tra cuối kỳ, vui lòng xem lại Hướng dẫn của Khoa về Bài kiểm tra và Bài kiểm tra cuối kỳ, nếu cần lên lịch kiểm tra cuối kỳ, vui lòng gửi Biểu mẫu yêu cầu kiểm tra cuối kỳ

Học sinh nên liên hệ với người hướng dẫn của bạn để biết thông tin về kỳ thi cuối kỳ.  

Học sinh có hơn ba bài kiểm tra trong một ngày

Học sinh có ba bài kiểm tra trở lên được lên lịch trong một ngày theo lịch trong thời gian kiểm tra cuối kỳ có thể sắp xếp thời gian thay thế cho bài kiểm tra cuối cùng trong số ba (hoặc nhiều hơn) bài kiểm tra đó.   

Nếu một sinh viên chọn chuyển kỳ thi cuối cùng trong số ba (hoặc nhiều hơn) kỳ thi, họ nên sắp xếp thời gian thay thế với giáo sư ít nhất một tuần trước tuần thi cuối cùng. Học sinh cũng có thể mang theo lịch thi cuối kỳ của mình đến Văn phòng Hiệu trưởng tại Trường Cao đẳng/Trường học (nơi cung cấp khóa học) để được hỗ trợ sắp xếp thời gian thay thế cho kỳ thi cuối cùng trong số ba (hoặc nhiều hơn) kỳ thi

Các thành viên của khoa bị cấm thực hiện các bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra trên lớp hoặc trực tuyến thay cho bài kiểm tra cuối kỳ trong 7 ngày dương lịch trước khi bắt đầu kỳ thi cuối kỳ của bất kỳ học kỳ mùa thu hoặc mùa đông nào, 3 ngày dương lịch cuối cùng của . Chính sách này cũng áp dụng cho các bài kiểm tra nếu bài kiểm tra cụ thể chiếm hơn 10% điểm của khóa học. Bài tập về nhà, dự án học kỳ, thuyết trình, bài kiểm tra hoặc báo cáo trong phòng thí nghiệm và các câu đố ngắn (các câu đố có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% điểm của khóa học) không thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách này. Vi phạm chính sách này trước tiên sẽ được chuyển đến Trưởng khoa của đơn vị học thuật cung cấp khóa học. Sinh viên có thể liên hệ với Văn phòng Học vụ nếu vấn đề không được đơn vị học thuật giải quyết. Các giảng viên được khuyến khích lưu ý đến khối lượng công việc nặng nề của sinh viên cuối kỳ khi giao các câu đố ngắn hoặc các bài kiểm tra khác trong các giai đoạn nêu trên

Bất kỳ lịch nào cũng có thể thay đổi khi được xác định là vì lợi ích tốt nhất của Trường để làm như vậy. Thông báo bằng văn bản về những thay đổi sẽ được đăng/phổ biến ngay khi có thể

SỰ ĐĂNG KÝ

mùa hè tôi

Mùa hè II **

Thời gian đăng ký (bao gồm thêm/bỏ) 27 tháng 3 - 2 tháng 6 27 tháng 3 - 30 tháng 6 Hủy bỏ Hạn chót lúc 5 giờ chiều. m. 2 tháng 6 30 LỚP BẮT ĐẦU 5 tháng 6 3 tháng 7 Thời gian đăng ký muộn ($50. 00 phí ghi danh muộn) Ngày 5-7 tháng 6 Ngày 3-6 tháng 7 Ngày cuối cùng để ghi danh Tháng 6 7 tháng 7 6 Ngày cuối cùng để thanh toán phí/học phí mà không có phí dịch vụ 15 tháng 7 Ngày 15 tháng 8 Ngày cuối cùng của các lớp học mùa hè đầy đủ

KIỂM TOÁN

Ngày cuối cùng để thay đổi từ Kiểm tra sang tín chỉ cho sinh viên đại họcNgày 9 tháng 6Ngày cuối cùng để thay đổi từ tín chỉ sang kiểm tra cho sinh viên đại học Ngày 9 tháng 6 Ngày cuối cùng để thay đổi từ kiểm tra sang tín chỉ cho sinh viên sau đại học và sinh viên chuyên nghiệpNgày 9 tháng 6 ngày 10 tháng 7Ngày cuối cùng để thay đổi từ tín chỉ sang kiểm tra sau đại học và sinh viên chuyên nghiệpNgày 7 tháng 8 ngày 4

THÊM/BỎ (thay đổi lịch trình, giữ lại ít nhất một khóa học)

Ngày cuối cùng để thêm lớp vào ngày 7 tháng 6 năm 6 Không giảm học phí cho (các) khóa học bị bỏ sau ngày này Ngày 9 tháng 6 ngày 10 tháng 6 Không có hồ sơ điểm cho (các) khóa học bị bỏ ngày 5-9 tháng 6 ngày 3-10 Tự động chấm điểm "W" cho (các) khóa học bị bỏ

RÚT TIỀN HOÀN TOÀN (bỏ tất cả các môn học trong một học kỳ)

Giảm 100% phí khi rút tiền hoàn toàn 5-9 tháng 6 3-10 tháng 7Không giảm phí khi rút tiền hoàn toàn sau ngày này 9 tháng 6 ngày 10 tháng 7 10Đánh giá tự động 'W' khi rút tiền hoàn toàn cho sinh viên sau đại học và chuyên nghiệp

TỐT NGHIỆP VÀ YÊU CẦU LIÊN QUAN

Ngày cuối cùng để nộp hồ sơ với tư cách là một ứng viên cho bằng thạc sĩ Ngày 16 tháng 6 Ngày cuối cùng nộp đơn xin cấp bằng tốt nghiệp 1 tháng 7 Ngày 1 tháng 7 Ngày cuối cùng để nộp bản sao luận án/luận án Ngày 26 tháng 6 Ngày cuối cùng để lên lịch kiểm tra toàn diện Ngày 17 tháng 7 Ngày cuối cùng để yêu cầu bảo vệ luận án/luận án Ngày 17 tháng 7 Ngày cuối cùng để bảo vệ bằng miệng luận án/luận văn Tháng 7

NGHỈ LỄ VÀ NGHỈ

Kỳ nghỉ thứ sáu ngày 19 tháng 6 Ngày 19 tháng 6 Ngày lễ Độc lập 4 tháng 7 Ngày 4 tháng 7

GIAO TIẾP

Đăng ký thay thế tháng 8 27 tháng 3 - 28 tháng 7 Kỳ nhập học tháng 8 31 tháng 7 - 18 tháng 8


** Kỳ học hè II. Lịch trình thay thế chỉ dành cho trường Cao đẳng Y khoa