Hướng dẫn dùng js getdate trong PHP

Hàm getdate() sẽ lấy thông tin về thời gian. Cụ thể hàm sẽ lấy thông tin về thứ, ngày, tháng , năm, giờ, phút, giây ... của thời gian hiện tại hoặc thời gian nào đó tùy thuộc vào tham số người dùng truyền vào.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápgetdate( $tímetamp);

Trong đó:

 • $timestamp là một số nguyên Unix timestamp. Nếu không truyền $timestamp hàm sẽ lấy timestamp của thời gian hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm getdate() sẽ trả về một mảng dữ liệu chứa các thông tin của một thời điểm nào đó như ngày, giờ, phút .vv.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm getdate():

$info = getdate();
echo "<pre>";
	print_r($info);
echo "</pre>";

$timestamp = mktime(15,50,30,4,30,2017);
$info = getdate($timestamp);
echo "<pre>";
	print_r($info);
echo "</pre>";

Kết quả: 

Array
(
  [seconds] => 34
  [minutes] => 36
  [hours] => 14
  [mday] => 4
  [wday] => 4
  [mon] => 5
  [year] => 2017
  [yday] => 123
  [weekday] => Thursday
  [month] => May
  [0] => 1493883394
)
Array
(
  [seconds] => 30
  [minutes] => 50
  [hours] => 15
  [mday] => 30
  [wday] => 0
  [mon] => 4
  [year] => 2017
  [yday] => 119
  [weekday] => Sunday
  [month] => April
  [0] => 1493542230
)

Tham khảo: php.net

- Hàm getdate() dùng để lấy thông tin về thời gian (thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút giây, ...) của thời điểm hiện tại hoặc một thời điểm được xác đinh.

Cú pháp

getdate(timestamp);
Tham số Yêu cầu Mô tả
timestamp Không bắt buộc Thời điểm mà bạn muốn lấy thông tin thời gian
(Xác định bằng tổng số giây từ 1/1/1970 đến thời điểm đó)

Giá trị trả về

- Hàm getdate() sẽ trả về một mảng các thông tin liên quan về thời gian, bao gồm những khóa sau:

 • [seconds] - Giây
 • [minutes] - Phút
 • [hours] - Giờ
 • [mday] - Ngày
 • [wday] - Số thứ tự ngày trong tuần (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, ..., thứ 7 ứng với 0, 1, 2, ..., 6)
 • [mon] - Tháng
 • [year] - Năm
 • [yday] - Số thứ tự ngày trong năm
 • [weekday] - Tên của ngày trong tuần (Monday, Tuesday, Wednesday, ...)
 • [month] - Tên của tháng (January, February, March, ...)
 • [0] - Tổng số giây tính từ 1/1/1970 đến thời điểm đang xét

Một số ví dụ

Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây của thời điểm hiện tại


<?php

  $date = getdate();

  echo "Thứ: ".$date['weekday']."<hr>";
  echo "Ngày: ".$date['mday']."<hr>";
  echo "Tháng: ".$date['mon']."<hr>";
  echo "Năm: ".$date['year']."<hr>";
  echo "Giờ: ".$date['hours']."<hr>";
  echo "Phút: ".$date['minutes']."<hr>";
  echo "Giây: ".$date['seconds']."<hr>";

?>

Xem ví dụ

Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây ở thời điểm sau 104458600 giây kể từ 1/1/1970


<?php

  $date = getdate(104458600);

  echo "Thứ: ".$date['weekday']."<hr>";
  echo "Ngày: ".$date['mday']."<hr>";
  echo "Tháng: ".$date['mon']."<hr>";
  echo "Năm: ".$date['year']."<hr>";
  echo "Giờ: ".$date['hours']."<hr>";
  echo "Phút: ".$date['minutes']."<hr>";
  echo "Giây: ".$date['seconds']."<hr>";

?>

Xem ví dụ

Hàm getdate() sẽ lấy thông tin về thời gian. Cụ thể hàm sẽ lấy thông tin về thứ, ngày, tháng , năm, giờ, phút, giây ... của thời gian hiện tại hoặc thời gian nào đó tùy thuộc vào tham số người dùng truyền vào.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápgetdate( $tímetamp);

Trong đó:

 • $timestamp là một số nguyên Unix timestamp. Nếu không truyền $timestamp hàm sẽ lấy timestamp của thời gian hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm getdate() sẽ trả về một mảng dữ liệu chứa các thông tin của một thời điểm nào đó như ngày, giờ, phút .vv.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm getdate():

$info = getdate();
echo "<pre>";
	print_r($info);
echo "</pre>";

$timestamp = mktime(15,50,30,4,30,2017);
$info = getdate($timestamp);
echo "<pre>";
	print_r($info);
echo "</pre>";

Kết quả: 

Array
(
  [seconds] => 34
  [minutes] => 36
  [hours] => 14
  [mday] => 4
  [wday] => 4
  [mon] => 5
  [year] => 2017
  [yday] => 123
  [weekday] => Thursday
  [month] => May
  [0] => 1493883394
)
Array
(
  [seconds] => 30
  [minutes] => 50
  [hours] => 15
  [mday] => 30
  [wday] => 0
  [mon] => 4
  [year] => 2017
  [yday] => 119
  [weekday] => Sunday
  [month] => April
  [0] => 1493542230
)

Tham khảo: php.net

- Hàm getdate() dùng để lấy thông tin về thời gian (thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút giây, ...) của thời điểm hiện tại hoặc một thời điểm được xác đinh.

Cú pháp

getdate(timestamp);
Tham số Yêu cầu Mô tả
timestamp Không bắt buộc Thời điểm mà bạn muốn lấy thông tin thời gian
(Xác định bằng tổng số giây từ 1/1/1970 đến thời điểm đó)

Giá trị trả về

- Hàm getdate() sẽ trả về một mảng các thông tin liên quan về thời gian, bao gồm những khóa sau:

 • [seconds] - Giây
 • [minutes] - Phút
 • [hours] - Giờ
 • [mday] - Ngày
 • [wday] - Số thứ tự ngày trong tuần (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, ..., thứ 7 ứng với 0, 1, 2, ..., 6)
 • [mon] - Tháng
 • [year] - Năm
 • [yday] - Số thứ tự ngày trong năm
 • [weekday] - Tên của ngày trong tuần (Monday, Tuesday, Wednesday, ...)
 • [month] - Tên của tháng (January, February, March, ...)
 • [0] - Tổng số giây tính từ 1/1/1970 đến thời điểm đang xét

Một số ví dụ

Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây của thời điểm hiện tại


<?php

  $date = getdate();

  echo "Thứ: ".$date['weekday']."<hr>";
  echo "Ngày: ".$date['mday']."<hr>";
  echo "Tháng: ".$date['mon']."<hr>";
  echo "Năm: ".$date['year']."<hr>";
  echo "Giờ: ".$date['hours']."<hr>";
  echo "Phút: ".$date['minutes']."<hr>";
  echo "Giây: ".$date['seconds']."<hr>";

?>

Xem ví dụ

Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây ở thời điểm sau 104458600 giây kể từ 1/1/1970


<?php

  $date = getdate(104458600);

  echo "Thứ: ".$date['weekday']."<hr>";
  echo "Ngày: ".$date['mday']."<hr>";
  echo "Tháng: ".$date['mon']."<hr>";
  echo "Năm: ".$date['year']."<hr>";
  echo "Giờ: ".$date['hours']."<hr>";
  echo "Phút: ".$date['minutes']."<hr>";
  echo "Giây: ".$date['seconds']."<hr>";

?>

Xem ví dụ

Hàm getdate() sẽ lấy thông tin về thời gian. Cụ thể hàm sẽ lấy thông tin về thứ, ngày, tháng , năm, giờ, phút, giây ... của thời gian hiện tại hoặc thời gian nào đó tùy thuộc vào tham số người dùng truyền vào.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápgetdate( $tímetamp);

Trong đó:

 • $timestamp là một số nguyên Unix timestamp. Nếu không truyền $timestamp hàm sẽ lấy timestamp của thời gian hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm getdate() sẽ trả về một mảng dữ liệu chứa các thông tin của một thời điểm nào đó như ngày, giờ, phút .vv.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm getdate():

$info = getdate();
echo "<pre>";
	print_r($info);
echo "</pre>";

$timestamp = mktime(15,50,30,4,30,2017);
$info = getdate($timestamp);
echo "<pre>";
	print_r($info);
echo "</pre>";

Kết quả: 

Array
(
  [seconds] => 34
  [minutes] => 36
  [hours] => 14
  [mday] => 4
  [wday] => 4
  [mon] => 5
  [year] => 2017
  [yday] => 123
  [weekday] => Thursday
  [month] => May
  [0] => 1493883394
)
Array
(
  [seconds] => 30
  [minutes] => 50
  [hours] => 15
  [mday] => 30
  [wday] => 0
  [mon] => 4
  [year] => 2017
  [yday] => 119
  [weekday] => Sunday
  [month] => April
  [0] => 1493542230
)

Tham khảo: php.net