Hoạt động chuỗi 1 trong giải pháp hackerrank python

Xác định hàm `stringoperation` nhận bốn tham số, cụ thể là 'fn', 'ln', 'para' dưới dạng chuỗi và 'số' dưới dạng số nguyên. Sơ khai mã định nghĩa chức năng được cung cấp trong trình chỉnh sửa. Tạo các câu lệnh in dựa trên điều kiện được đưa ra như sau

Giải pháp HackerRank bằng Python có khả thi không?

Các thách thức lập trình của HackerRank có thể được giải quyết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình (bao gồm Java, C++, PHP, Python, SQL, JavaScript) và trải rộng trên nhiều lĩnh vực khoa học máy tính.

Các thao tác được thực hiện trên chuỗi trong Python là gì?

Phương thức chuỗi Python