Giấy xác nhận giảm thu nhập

Tuy nhiên, khi bà Quỳnh thực hiện xin giấy xác nhận thu nhập tại phường thì được thông báo, địa phương không quản lý thu nhập nên không xác nhận được giấy tờ trên. Bà Quỳnh đề nghị hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giảm trừ gia cảnh đối với trường hợp của bà.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định như sau:

“Điều 12. Giảm trừ gia cảnh

…5. Người nộp thuế tự kê khai số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ hợp pháp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai…”.

Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn như sau:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

… d) Người phụ thuộc bao gồm:

… d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại Điểm đ Khoản 1 Điều này.

… đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các Tiết d.2, d.3, d.4 Điểm d Khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động;

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

… g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

… g.2) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân;

- Bản chụp Sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

… g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân;

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp Sổ hộ khẩu (nếu có cùng Sổ hộ khẩu), Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp bà Trịnh Thị Quỳnh đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bố đẻ thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại Tiết g.3 Điểm g Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Bà Quỳnh phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về việc người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá một triệu đồng.

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận bố mẹ của người này không có thu nhập, từ đó đề đạt một nguyện vọng, một quyền lợi tương ứng. Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập như sau.

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập là gì?

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được xác nhận là bố mẹ không có thu nhập. Mẫu cần nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin bố mẹ…

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được xác nhận về việc bố mẹ mình không có thu nhập.

– Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập nêu rõ:

– Thông tin người làm đơn

– Thông tin cha mẹ

– Thông tin cơ quan xác nhận

– Nội dung xác nhận

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập có thể được soạn thảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

……., ngày … tháng … năm……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN BỐ MẸ KHÔNG CÓ THU NHẬP

– Căn cứ Luật quản lý thuế  năm 2006 được sửa đổi, bổ sung 2012;

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã / phường … (2)

Tên tôi là: ….….. sinh ngày …(3)

CMND/ CCCD  số …… cấp tại ……. ngày …/…./….(4)

Nơi đăng ký HKTT ……(5)

Số điện thoại liên lạc ………(6)

Địa chỉ hiện tại …………(7)

Tôi xin trình bày để Quý cơ quan được biết: (8)

Hiện nay bố tôi là ông … và mẹ tôi là …(nêu lý do không có thu nhập)…

Để được giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp luật, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận rằng:

Ông … và Bà … là cha mẹ tôi là người không có thu nhập. (9)

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày của mình là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung trên. Kính mong Quý cơ quan … xem xét, xác nhận cho tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của…Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

(1): Điền ngày, tháng, năm làm đơn

(2): Điền tên Ủy ban nhân dân xã phường nơi tiếp nhận đơn

(3): Điền tên, ngày, tháng, năm sinh của người làm đơn

(4): Điền số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của người làm đơn

(5) : Điền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người làm đơn

(6): Điền số điện thoại liên lạc của người làm đơn

(7): Điền địa chỉ hiện tại của người làm đơn

(8): Trình bày nội dung đơn

(9): Điền tên bố, mẹ của người làm đơn, sau đó người làm đơn ký vào cuối văn bản

Hồ sơ xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Để xin xác nhận về việc bố mẹ không có thu nhập, người làm đơn cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập;

+ CMND/CCCD của người làm đơn;

+ Sổ hộ khẩu;

+ Căn cứ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người làm đơn và người cần xin xác nhận;

+ Căn cứ, văn bản chứng minh người đó hiện tại không có công việc và không có thu nhập hợp pháp;

+ Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận bố mẹ không có thu nhập là Ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn nơi cư trú

Đơn xin xác nhận không có thu nhập

Đơn xin xác nhận không có thu nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận việc cá nhân, tổ chức này không có thu nhập tại kỳ đóng thuế, từ đó có căn cứ để thực hiện các nghĩa vụ có liên quan.

Mẫu đơn xin xác nhận không có thu nhập như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG CÓ THU NHẬP

(V/v: Không phát sinh thu nhập từ …… đến………)

– Căn cứ Luật quản lý thuế năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

-….

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ……………

(Hoặc: Công ty…………………….

Địa chỉ:………………………………)

Tôi tên là:………………….. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………

Tôi xin trình bày sự việc sau để Quý cơ quan được biết:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(Trình bày về nguyên nhân dẫn đến việc làm đơn xin xác nhận)

Để……… được………………… theo quy định của pháp luật.

(trình bày mục đích xin xác nhận, ví dụ: Để Ông:………… Sinh năm:……..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Mã số thuế:……………. Cấp ngày…./…../….. được tính giảm trừ gia cảnh)

Tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan xác nhận rằng:

Tôi,…………… (tên chủ thể), hiện đang………… (ví dụ: là người được Ông:……….. trực tiếp nuôi dưỡng) không có thu nhập trong kỳ tính thuế……./ trong thời gian từ…………. đến………..

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của……………..Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung bài viết mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.