Di truyền trong php

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn 5 cách đặt mã HTML vào một biến của PHP. Trích dẫn đơn Trích dẫn kép Cú pháp Heredoc Cú pháp Nowdoc (từ PHP 5. 3. 0) ob_start 1. Sử dụng dấu nháy đơn “Single Quoted” Đây là cách sử dụng biến phổ biến bởi các lập trình viên PHP