Danh sách kỳ nghỉ của IBM 2023 Bangalore

Ngày lễ có thể được chỉ định cho các địa điểm. Lịch nghỉ lễ của địa điểm sẽ ghi lại những ngày mà địa điểm đó đóng cửa. Các ngày lễ được duy trì ở cấp địa điểm vì các địa điểm khác nhau có thể áp dụng các ngày lễ khác nhau

Người dùng phải có đủ quyền quản trị vị trí để xem và duy trì lịch nghỉ lễ của địa điểm. Người dùng sẽ không thể chỉ định một vị trí nghỉ lễ cho một vị trí con nếu không có đủ quyền duy trì cho vị trí con đó

Có bao nhiêu ngày lễ quốc gia ở Ấn Độ vào năm 2023?

Quốc khánh 2023 . Đất nước kỷ niệm Ngày Độc lập vào ngày 15 tháng 8, Ngày Cộng hòa vào ngày 26 tháng 1 và Gandhi Jayanti vào ngày 2 tháng 10 hàng năm, được coi là ngày lễ quốc gia trên toàn quốc. three national holidays. The country celebrates Independence Day on 15th August, Republic Day on 26th January and Gandhi Jayanti on 2nd October every year, which are duly marked as national holidays for the entire country.