Công văn gửi danh sách công chức làm pháp chế năm 2024

Tôi muốn biết ai là người làm công tác pháp chế? Tiêu chuẩn của người làm công tác pháp chế được quy định thế nào? – Minh Dũng (Đà Nẵng)

Công văn gửi danh sách công chức làm pháp chế năm 2024

Ai là người làm công tác pháp chế? Tiêu chuẩn của người làm công tác pháp chế (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Ai là người làm công tác pháp chế?

Theo Điều 11 , người làm công tác pháp chế bao gồm:

(i) Công chức pháp chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(ii) Cán bộ pháp chế được điều động, tuyển dụng vào tổ chức pháp chế ở các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân.

(iii) Viên chức pháp chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập.

(iv) Nhân viên pháp chế được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng lao động vào tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước.

2. Tiêu chuẩn của người làm công tác pháp chế

Cụ thể tại khoản 1 Điều 12 quy định về tiêu chuẩn của người làm công tác pháp chế như sau:

- Công chức pháp chế quy định tại (i) phải là công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương, có trình độ cử nhân luật trở lên.

Viên chức pháp chế quy định tại (iii) là viên chức có chức danh nghề nghiệp, có trình độ cử nhân luật trở lên.

- Người đứng đầu tổ chức pháp chế phải có trình độ cử nhân luật trở lên và có ít nhất năm năm trực tiếp làm công tác pháp luật.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào tiêu chuẩn của công chức, viên chức pháp chế quy định tại (i) và (ii), hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn đối với cán bộ pháp chế trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3. Chế độ của người làm công tác pháp chế

Tại khoản 2, 3 Điều 12 quy định về hế độ của người làm công tác pháp chế như sau:

- Công chức, cán bộ và viên chức pháp chế quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 11 được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế.

- Doanh nghiệp nhà nước có thể vận dụng tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 để lựa chọn, bố trí, sử dụng và quyết định chế độ đối với nhân viên pháp chế.

4. Quy định về tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Cụ thể tại Điều 8 quy định về tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như sau:

(1) Bộ, cơ quan ngang Bộ có Vụ Pháp chế.

Vụ Pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chịu sự quản lý, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Bộ Tư pháp.

(2) Cơ quan thuộc Chính phủ có Ban Pháp chế hoặc Phòng Pháp chế trực thuộc Văn phòng.

Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ chịu sự quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Bộ Tư pháp.

(3) Căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập tổ chức pháp chế ở các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định việc thành lập tổ chức pháp chế hoặc quyết định việc bố trí công chức pháp chế chuyên trách ở các Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Vụ Pháp chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

(4) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc thành lập và cơ cấu tổ chức pháp chế hoặc quyết định việc bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách quy định mối quan hệ công tác pháp chế trong hệ thống lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1087/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024.

Theo Kế hoạch, việc lập Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐBNV ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 752/QĐ-BNV ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định số 819/QĐ-BNV.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ trì đề xuất, dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2026; đề xuất bổ sung chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV theo đề nghị của Bộ Tư pháp; chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ năm 2024 theo lĩnh vực được phân công, báo cáo lãnh đạo Bộ và gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp.

Vụ Pháp chế tổng hợp đề xuất của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ dự kiến xây dựng chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2026; chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ dự thảo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ năm 2024 để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng các báo cáo của Bộ về tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ theo yêu cầu của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Về triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện đúng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được phê duyệt và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ; Vụ Pháp chế tham gia ý kiến trước khi trình lãnh đạo Bộ ký văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ theo yêu cầu của các Bộ, ngành và theo sự phân công cua lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Vụ Pháp chế chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của các Bộ, ngành và phân công của lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Về công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: Vụ Pháp chế và các đơn vị được giao chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ Nội vụ thực hiện thẩm định theo Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-BNV; Quyết định số 752/QĐ-BNV và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Vụ Pháp chế tham gia Hội đồng thẩm định đối với các văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ Tư pháp và sự phân công của lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và tổ chức pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn, phố biến, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có tính thời sự liên quan đến công chức, viên chức khối cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để thường xuyên phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ sau khi được ban hành bằng các hình thức: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Tạp chí điện tử...; tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2024) theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo các Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường truyền thông chính sách.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực phụ trách với các hình thức và biện pháp thích hợp theo quy định của pháp luật. Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác phố biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng và cả năm 2024 về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp theo quy định.

Trung tâm Thông tin đăng tải nội dung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ sau khi được ban hành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Vụ Pháp chế phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật Vụ Pháp chế được giao chủ trì cùng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch pháp điển và thực hiện pháp điển chủ đề Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; chủ đề Cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật Vụ Pháp chế được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2024 và tổ chức triển khai sau khi được Bộ trưởng phê duyệt. (Dự kiến trong năm 2024 thành lập 09 đoàn công tác của Bộ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại các Bộ, ngành và địa phương).

Thường xuyên cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; các văn bản được ban hành theo Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Việc thực hiện cập nhật các văn bản mới bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hoặc chủ trì soạn thảo và văn bản hợp nhất của Bộ Nội vụ.

Mời xem toàn văn Quyết định số 1087/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 trong File đính kèm dưới đây: