Chúng ta có thể nối bộ dữ liệu thành chuỗi trong python không?

Trong Python, một bộ là một cấu trúc dữ liệu tuyến tính được sử dụng để lưu trữ một tập hợp dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự có thể thuộc cùng loại hoặc khác loại. Các phần tử của một bộ được đặt trong dấu ngoặc đơn

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
3

Tất cả các phần tử của một bộ dữ liệu được lập chỉ mục từ

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
4 trong đó N là độ dài hoặc kích thước của bộ dữ liệu và chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào bất kỳ phần tử nào của bộ dữ liệu

Nó cũng cho phép lưu trữ các giá trị trùng lặp, điều đó có nghĩa là các phần tử được lập chỉ mục khác nhau có thể có cùng giá trị

Một bộ dữ liệu là bất biến về bản chất, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể thay đổi giá trị của nó sau khi tạo nó

Đây là cách chúng ta có thể tạo một

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
5 bằng Python. Chúng tôi sẽ sử dụng phương thức type() để xác thực rằng một bộ dữ liệu chắc chắn đã được tạo

# Defining a Python tuple
tp = ('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
 
# Printing the results
print(tp)
 
# Validating the type of 'tp'
print(type(tp))

đầu ra

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>

Chuỗi trong Python là gì?

Trong Python, một chuỗi là kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất. Bất kỳ giá trị nào được đặt trong dấu nháy đơn, kép hoặc ba đều được coi là một chuỗi. Dấu ngoặc kép cũng cho phép bạn nhập nhiều dòng vào biến chuỗi

Một chuỗi Python có thể được coi là một mảng các ký tự nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không có bất kỳ kiểu dữ liệu ký tự nào trong Python nên ngay cả một ký tự cũng là một chuỗi

Giống như bộ Python, tất cả các phần tử (ký tự) của chuỗi được lập chỉ mục từ

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
4 trong đó N là độ dài hoặc kích thước của chuỗi và chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào bất kỳ ký tự nào của chuỗi

Một chuỗi Python có thể thay đổi, nghĩa là chúng ta có thể thay đổi giá trị của nó sau khi tạo nó. Chúng tôi có một hàm tích hợp sẵn

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
7 trong Python được sử dụng để in một giá trị chuỗi trên bảng điều khiển

# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))

đầu ra

________số 8_______

3 cách để chuyển đổi Tuple thành String

Chủ yếu có ba phương pháp để chuyển đổi một bộ dữ liệu thành một chuỗi trong Python thường được sử dụng và điều quan trọng là phải hiểu. Hãy thảo luận từng cái một

đề nghị đọc. Phương thức astype() trong Python

1. Chuyển đổi một bộ thành một chuỗi bằng cách sử dụng vòng lặp for

Trong phương pháp chuyển đổi Python

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
5 thành Python
('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
9 này, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp
# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
0 đơn giản để lặp qua các phần tử của bộ dữ liệu và tiếp tục thêm từng phần tử của bộ dữ liệu vào một chuỗi Python trống. Hãy hiểu điều này thông qua mã Python sau đây

# Defining a Python tuple
tp = ('Linux', 'for', 'Devices')

# Creating an empty Python string
st = ''

# Using the Python for loop to convert the tuple to a string
for item in tp:
  st = st + item

# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))

đầu ra

Given Python tuple: ('Linux', 'for', 'Devices') 
Generated Python string: LinuxforDevices 
<class 'str'>

2. Chuyển đổi một tuple thành một chuỗi bằng hàm Python join()

Trong phương pháp chuyển đổi Python

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
5 thành Python
('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
9, chúng tôi sẽ sử dụng hàm
# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
3. Hàm Python này lấy một đối tượng Python có thể lặp lại như tuple làm đối số của nó và trả về một chuỗi Python được nối bằng dấu tách hoặc dấu phân cách chuỗi. Dấu phân cách hoặc dấu phân cách này có thể b

e bất kỳ chuỗi nào nhưng thông thường, chúng tôi sử dụng chuỗi rỗng (“”), dấu phẩy (,), dấu gạch nối (-) và dấu cách đơn (“”). Hãy hiểu điều này thông qua mã Python sau đây

# Defining a Python tuple
tp = ('AskPython', 'is', 'a', 'part', 'of', 'JournalDev.')

# Creating a string separator/delimiter
# Here it's a single space
st = ' '

# Using the Python str.join() function to convert the tuple to a string
st = st.join(tp)

# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))

đầu ra

Given Python tuple: ('AskPython', 'is', 'a', 'part', 'of', 'JournalDev.') 
Generated Python string: AskPython is a part of JournalDev. 
<class 'str'>

3. Chuyển đổi một bộ dữ liệu thành một chuỗi bằng hàm Python reduce()

Trong phương pháp chuyển đổi Python

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
5 thành Python
('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
9, chúng ta sẽ sử dụng hàm
# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
6. Trong Python, hàm reduce() lấy một hàm làm đối số đầu tiên và một hàm có thể lặp lại như
('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
5 làm đối số thứ hai

Sau đó, nó áp dụng hàm đó cho từng phần tử của đối tượng có thể lặp lại và trả về kết quả cuối cùng của thao tác được thực hiện bởi hàm

Ở đây chúng ta sẽ truyền hàm

# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
8 và một tuple làm đối tượng có thể lặp lại. Theo cách này, hàm
# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
6 sẽ thêm từng phần tử của bộ

Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng các hàm

# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
6 và
AskPython
LinuxforDevices
AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited. 
<class 'str'> 
<class 'str'> 
<class 'str'>
1 này để chuyển đổi một bộ dữ liệu thành một chuỗi thông qua mã Python

GHI CHÚ. Để sử dụng các hàm

# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
6 và
# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
8(), chúng ta phải nhập hai mô-đun Python là
AskPython
LinuxforDevices
AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited. 
<class 'str'> 
<class 'str'> 
<class 'str'>
4 và
AskPython
LinuxforDevices
AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited. 
<class 'str'> 
<class 'str'> 
<class 'str'>
5. Vì các hàm
# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
6 và
AskPython
LinuxforDevices
AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited. 
<class 'str'> 
<class 'str'> 
<class 'str'>
1 được định nghĩa trong các mô-đun
AskPython
LinuxforDevices
AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited. 
<class 'str'> 
<class 'str'> 
<class 'str'>
4 và
AskPython
LinuxforDevices
AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited. 
<class 'str'> 
<class 'str'> 
<class 'str'>
5 tương ứng. Và chúng tôi không cần cài đặt các mô-đun này vì chúng là các mô-đun tiêu chuẩn của Python và được cài đặt trên hệ thống cùng với Trình thông dịch Python

# Importing Python functools module which contains the reduce() function
import functools

# Importing Python operator module which contains the add() function
import operator

# Defining a Python tuple
tp = ('Linux', 'for', 'Devices')

# Using the Python reduce() function to convert the tuple to a string
st = functools.reduce(operator.add, tp)
 
# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))

đầu ra

Given Python tuple: ('Linux', 'for', 'Devices') 
Generated Python string: LinuxforDevices 
<class 'str'>

Lỗi khi sử dụng Python join() để chuyển đổi tuple thành chuỗi

Nếu chúng ta cố gắng chuyển đổi một bộ (có ít nhất một phần tử không phải là chuỗi) thành một chuỗi trong Python bằng cách sử dụng hàm

# Defining a Python tuple
tp = ('Linux', 'for', 'Devices')

# Creating an empty Python string
st = ''

# Using the Python for loop to convert the tuple to a string
for item in tp:
  st = st + item

# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))
0, thì chúng ta có thể gặp lỗi

Đây thực sự là một

# Defining a Python tuple
tp = ('Linux', 'for', 'Devices')

# Creating an empty Python string
st = ''

# Using the Python for loop to convert the tuple to a string
for item in tp:
  st = st + item

# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))
1 được tạo ra vì hàm
# Defining a Python tuple
tp = ('Linux', 'for', 'Devices')

# Creating an empty Python string
st = ''

# Using the Python for loop to convert the tuple to a string
for item in tp:
  st = st + item

# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))
0 không thể nối hoặc nối một giá trị chuỗi với một giá trị không phải chuỗi

Do đó để khắc phục điều này

# Defining a Python tuple
tp = ('Linux', 'for', 'Devices')

# Creating an empty Python string
st = ''

# Using the Python for loop to convert the tuple to a string
for item in tp:
  st = st + item

# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))
1, chúng tôi sử dụng hàm
# Defining a Python tuple
tp = ('Linux', 'for', 'Devices')

# Creating an empty Python string
st = ''

# Using the Python for loop to convert the tuple to a string
for item in tp:
  st = st + item

# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))
4. Trong Python, hàm map() nhận hai đối số đầu tiên là một hàm và đối số thứ hai là một đối tượng Python có thể lặp lại như một
('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
5 sau đó nó áp dụng hàm đó cho từng phần tử của đối tượng có thể lặp lại

Và cuối cùng, nó trả về một đối tượng bản đồ thực sự là một trình vòng lặp. Iterator này thuộc iterable có các phần tử là kết quả của hàm được áp dụng trên mọi phần tử của đối tượng iterable được truyền dưới dạng đối số

Hãy hiểu khái niệm này thông qua mã Python

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
0

đầu ra

TypeError Với str. tham gia() chức năng

Bây giờ, hãy chạy chương trình Python ở trên bằng cách sử dụng hàm map() với hàm join() và xem TypeError này có bị xóa hay không

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
1

đầu ra

('Ubuntu', 'Kali', 'Debian', 'Fedora', 'Ubuntu')
<class 'tuple'>
2

Tổng hợp

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã học được ba phương pháp khác nhau để chuyển đổi một bộ thành một chuỗi trong Python. Chúng ta cũng đã học về hàm

# Defining a Python tuple
tp = ('Linux', 'for', 'Devices')

# Creating an empty Python string
st = ''

# Using the Python for loop to convert the tuple to a string
for item in tp:
  st = st + item

# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))
0, hàm
# Defining a Python tuple
tp = ('Linux', 'for', 'Devices')

# Creating an empty Python string
st = ''

# Using the Python for loop to convert the tuple to a string
for item in tp:
  st = st + item

# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))
4 và hàm
# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
6 trong Python. Chúng ta cũng đã học cách giải quyết vấn đề
# Defining a Python tuple
tp = ('Linux', 'for', 'Devices')

# Creating an empty Python string
st = ''

# Using the Python for loop to convert the tuple to a string
for item in tp:
  st = st + item

# Printing the results
print("Given Python tuple: ", tp)
print("Generated Python string: ", st)

# Validating the type of 'st'
print(type(st))
1 phát sinh khi sử dụng hàm
# Defining Python string
str1 = 'AskPython'
str2 = "LinuxforDevices"
str3 = """AskPython and LinuxforDevices 
are parts of JournalDev 
IT Services Private Limited."""

# Printing the results
print(str1)
print(str2)
print(str3)
 
# Validating the type of str1, str2, & str3
print(type(str1))
print(type(str2))
print(type(str3))
3 để chuyển đổi một bộ thành một chuỗi trong Python

Bạn có thể sử dụng += cho bộ dữ liệu không?

Tại sao danh sách Python cho phép bạn += một bộ, trong khi bạn không thể + một bộ? . Không. Cố gắng thêm danh sách và bộ dữ liệu, ngay cả khi chúng tôi không ảnh hưởng đến cả hai, dẫn đến lỗi trên. Đúng rồi. Thêm danh sách vào bộ với + không hoạt động .

Bộ dữ liệu có thể là chuỗi không?

Tuple chúng là bất biến giống như chuỗi và trình tự giống như danh sách . Chúng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu giống như danh sách, giống như chuỗi bạn không thể cập nhật hoặc chỉnh sửa bộ dữ liệu để thay đổi nó, bạn phải tạo một bộ mới giống như chuỗi. Các bộ dữ liệu có thể được tạo bằng dấu ngoặc đơn () và dữ liệu được chèn bằng dấu phẩy.

Append() có hoạt động đối với các bộ dữ liệu không?

Bạn không thể thêm các phần tử vào bộ vì thuộc tính bất biến của chúng. Không có phương thức append() hoặc extend() cho bộ dữ liệu , Bạn không thể xóa phần tử khỏi bộ dữ liệu, cũng vì tính bất biến của chúng.

Làm cách nào để chuyển đổi tuple số nguyên thành chuỗi trong Python?

Để chuyển đổi một bộ thành một chuỗi, chúng tôi đã sử dụng phương thức join() là một phương thức của lớp chuỗi và được sử dụng để lấy một chuỗi từ . Trong ví dụ thứ hai, chúng tôi đang sử dụng phương thức map () với phép nối () để truyền các phần tử không phải chuỗi trong bộ dữ liệu.