Bài tập tră c nghiê m cấu trúc lặp năm 2024

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 10 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức trong bài 10 Tin học lớp 11 tìm hiểu về cấu trúc lặp.

Danh sách câu hỏi Đáp án

Câu 1. Vòng lặp While – do kết thúc khi nào

 1. Khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn
 1. Khi đủ số vòng lặp
 1. Khi tìm được Output
 1. Tất cả các phương án

Câu 2. Mọi quá trình tính toán đều có thể mô tả và thực hiện dựa trên cấu trúc cơ bản là:

 1. Cấu trúc tuần tự
 1. Cấu trúc rẽ nhánh
 1. Cấu trúc lặp
 1. Cả ba cấu trúc

Câu 3. Tính tổng S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S > 108. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while – do là đúng:

 1. While S >= 108 do
 1. While S < 108 do
 1. While S < 1.0E8 do
 1. While S >= E8 do

Câu 4. Câu lệnh sau giải bài toán nào:

While M <> N do

If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

 1. Tìm UCLN của M và N
 1. Tìm BCNN của M và N
 1. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N
 1. Tìm hiệu lớn nhất của M và N

Câu 5. Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

For I:=1 to M do If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then T := T + I;

 1. Tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến M
 1. Tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến M
 1. Tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến M
 1. Tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến M

Câu 6. Cú pháp lệnh lặp For – do dạng lùi:

 1. for < biến đếm > = < Giá trị cuối > downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;
 1. for < biến đếm > := < Giá trị cuối > downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;
 1. for < biến đếm > = < Giá trị cuối > down < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;
 1. for < biến đếm > := < Giá trị đầu > downto < Giá trị cuối > do < câu lệnh >;

Câu 7. Cú pháp lệnh lặp For – do dạng tiến:

 1. for < biến đếm > = < Giá trị cuối > downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;
 1. for < biến đếm > := < Giá trị cuối > downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;
 1. for < biến đếm > = < Giá trị cuối > down < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;
 1. for < biến đếm > := < Giá trị đầu > to < Giá trị cuối > do < câu lệnh >;

Câu 8. Trong vòng lặp For – do dạng tiến. Giá trị của biến đếm:

 1. Tự động giảm đi 1
 1. Tự động điều chỉnh
 1. Chỉ tăng khi có câu lệnh thay đổi giá trị
 1. Được giữ nguyên

Câu 9. Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do:

 1. Cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuối
 1. Chỉ cần khác kiểu với giá trị đầu
 1. Cùng kiểu với các biến trong câu lệnh
 1. Không cần phải xác định kiểu dữ liệu

Câu 10. Trong lệnh lặp For – do: (chọn phương án đúng nhất)

 1. Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối
 1. Giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối
 1. Giá trị đầu phải lớn hơn giá trị cuối
 1. Giá trị đầu phải bằng giá trị cuối

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 10: Cấu trúc lặp

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu 1 A Câu 6 B Câu 2 D Câu 7 D Câu 3 C Câu 8 B Câu 4 A Câu 9 A Câu 5 B Câu 10 B