Bài tập ngắn mạch trong hệ thống điện năm 2024

Uploaded by

phamvanha0804

100% found this document useful (1 vote)

7K views

16 pages

Copyright

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Available Formats

DOC, PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

100% found this document useful (1 vote)

7K views16 pages

Bài tập lớn ngắn mạch

Uploaded by

phamvanha0804

Jump to Page

You are on page 1of 16

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập ngắn mạch trong hệ thống điện năm 2024

  • Information
  • AI Chat

Was this document helpful?

Was this document helpful?

Bài tập ngắn mạch trong hệ thống điện năm 2024

1

Chương 2: Tính các đại lượng trong sơ đồ thay thế

  1. Dạng bài tập: Lập sơ đồ thay thế và tính các đại lượng trong sơ đồ thay thế khi tính ngắn mạch 3 pha

1 Máy phát

điện

".

F d

X X

;(2)

2 Máy biến áp

2 cuộn dây

%.

100

B

X

3

Máy biến áp

3 cuộn dây/

máy biến áp

tự ngẫu

1( )

2

1( )

2

1( )

2

% %

. ; .

100 100

%.

100

C C T C H T H

N N N N

T C T T H C H

N N N N

H C H T H C T

N N N N

C T

C T

N cb N cb

BATN BATN

H

HN cb

BATN

dmBATN

U U U U

U U U U

U U U U

U S U S

X X

S S

U S

X

S

  

  

  

   

   

   

  

Nếu

T T

N BATN

U X

4 Đường dây

đơn

.

D o

X x L

5 Đường dây

kép

  1. .

2

D o

X x L

6 Hệ thống

điện

*

cb

HT HT

dmHT

S

X X

S

cb

HT

N

S

X

S

( ) 2

cb

HT HT

cb

S

X X

U

 1

3.

cb

HT

catdm

tb

S

X

I

U

7 Kháng điện

%. ;

100

cb cbK

K cb

dmK

I S

X

X I

I

 

VD1:

Cho sơ đồ lưới điện như hình vẽ

X

F

E

F

MF

MBA

X

B

MBA

X

T

C

T

H

X

C

X

H

MBATN

X

T

C

T

H

X

C

X

H

D

X

D

D

X

D

X

HT

E

HT

HT

K

X

K

  • Home
  • My Library
  • Ask AI