Bài tập hóa sử dụng phương pháp sơ đồ chéo năm 2024

Bài tập hóa sử dụng phương pháp sơ đồ chéo năm 2024

www.trithucbonphuong.com

PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO

Bài toán trộn lẫn các chất với nhau là một dạng bài tập hay gặp trong chương trình

hóa học phổ thông cũng như trong các đề thi kiểm tra và đề thi tuyển sinh đại học, cao

đẳng. Ta có thể giải bài tập dạng này theo nhiều cách khác nhau, song việc giải loại dạng

bài tập này theo phương pháp sơ đồ đường chéo theo tác giả là tốt nhất.

Nguyên tắc: Trộn lẫn hai dung dịch:

Dung dịch 1: có khối lượng m1, thể tích V1, nồng độ C1 (nồng độ phần trăm hoặc

nồng độ mol), khối lượng riêng d1.

Dung dịch 2: có khối lượng m2, thể tích V2, nồng độ C2 (C2 \> C1 ), khối lượng riêng

d2.

Dung dịch thu được: có khối lượng m \= m1 + m2, thể tích V \= V1 + V2, nồng độ C

(C1 < C < C2) và khối lượng riêng d.

Sơ đồ đường chéo và công thức tương ứng với mỗi trường hợp là:

  1. Đối với nồng độ % về khối lượng:

(1)

  1. Đối với nồng độ mol/lít:

(2)

  1. Đối với khối lượng riêng:

(3)

Khi sử dụng sơ đồ đường chéo cần chú ý:

- Chất rắn coi như dung dịch có C = 100%

- Dung môi coi như dung dịch có C = 0%

- Khối lượng riêng của H2O là d = 1g/ml.

Sau đây là một số ví dụ sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo trong tính toán các

bài tập.

Ví dụ 1: Để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với

m2 gam dung dịch HCl 15%. Tỉ lệ m1/m2 là

C1

C2

C

C2 - C
C1 - C

C| C2 - C |

C1 - C

`

CM1

CM2

d1

d2

d2 - d
d1 - d

d